Slovník BIM pojmů

Slovník BIM pojmů

Výkladový slovník nejčastějších pojmů a zkratek z oblasti BIM

1 | A | B | C | Č | D | E | F | G | I | L | M | O | P | Q | R | S | T | V

Sekce čísla

10D
Desátý rozměr BIM navazuje na 9D a jeho cílem je industrializace procesů a zvýšení produktivity stavebnictví, a to i díky novým technologiím a digitalizaci procesů. 10D vede k řešení problému nízké produktivity ve stavebnictví a k optimalizaci všech fází životního cyklu stavby: projektování, výstavby a správy infrastruktury nebo zařízení.
3D tisk

Výrobní technika, která transformuje virtuální trojrozměrný prvek (CAD nebo BIM model) na fyzický objekt. 3D tisk je buď „aditivní“ výrobní proces, při kterém „tiskárna“ vytváří fyzický produkt „vrstvu po vrstvě“ pomocí tuhnoucího (původně kapalného) materiálu, nebo „subtraktivní“ výrobní proces, při kterém je vytištěný tvar extrahován z pevné hmoty.

O 3D tisku můžeme mluvit jak při výrobě modelu (tisk z plastu či kovu), tak při výrobě výsledné stavby (tisk z betonových materiálů).

4D
Čtvrtý rozměr modelování (4D) odkazuje na 3D + čas. Model nebo modelovací postup práce je považován za 4D, pokud je čas přiřazen k objektům modelu tak, aby bylo umožněno časové plánování výstavby, popřípadě sledovat postup výstavby.

Hlavním účelem simulace fázování výstavby je poskytnout nástroj, který pomůže konstrukčnímu týmu vizualizovat případné logistické problémy nebo neefektivnost. 
5D
Pátý rozměr modelování (5D) odkazuje na 4D + náklady. Model nebo modelovací postup práce je považován jako 5D, pokud jsou na BIM modely a prvky modelu navázány náklady (informace o nákladech), resp. ceny. 5D se používá zejména pro účely oceňování a zpracování cílové ceny projektu, popřípadě pro sledování nákladů stavby.
6D
Šestý rozměr BIM navazuje na 5D a odkazuje na provozování stavby - týká se následné provozní fáze životního cyklu stavby, zejména z pohledu správy majetku (facility management - FM, Building Lifecycle Management - BLM) a údržby majetku - tedy po dokončení výstavby a předání stavby do uživání. Tato oblast pokrývá široké spektrum pohledů - realitní strategie, správu majetku, pronájmy, daně, provozní předpisy, záruční doby, spotřeby energie, údržbu a renovace. Řeší inteligentní propojení BIM modelu s těmito agendami.

Integrace BIM s 6D CAD simulačními modely vede k celkovému snížení spotřeby energie. 
 
7D
Sedmý rozměr BIM navazuje na 6D a odkazuje na udržitelnost, resp. životní cyklus stavby - simulační model je určený zejména pro manažery a pokrývá pokrývá správu a optimalizaci aktiv od návrhu, přes provozování a údržbu až po demolici stavby.
8D
Osmý rozměr BIM navazuje na 7D a odkazuje na zdraví a bezpečné užívání stavby - simulační model je určený zejména pro BIM navrhování se zaměřením na prevenci nehod.
9D
Devátý rozměr BIM navazuje na 8D a odkazuje na tzv. štíhlou výstavbu. Jejím cílem je zlepšit předvídatelnost stavebních projektů. Štíhlá výstavba identifikuje a odstraňuje plýtvání, čímž zvyšuje produktivitu, snižuje náklady a dobu realizace a vede k bezpečnějším a efektivnějším projektům.

Sekce A

ACC
Autodesk Construction Cloud - populární společné datové prostředí (CDE) pro týmovou spolupráci na BIM projektech v cloudu. ACC je platforma sjednocující specializované nástroje pro projekt stavby, její výstavbu a správu. Kromě úložiště zahrnuje řadu nástrojů pro správu, publikování, sdílení, přenosové sady, vlastnosti, výkazy, interaktivní zobrazování a připomínkování, sledováním vad, změnová řízení a další pracovní postupy.

Na ACC jsou založeny produkty jako Autodesk Docs, Build nebo BIM Collaborate Pro, nebo vývojářská platforma Forge.
AEC
Architecture - Engineering - Construction - zkratka popisující 3 hlavní disciplíny stavebních projektů - architektura - inženýring - výstavba. Používáno také pro popis typu CAD nebo BIM softwaru používaného v tomto oboru (např. AEC Collection). Někdy bývá rozšířeno ještě na AECO - Architecture, Engineering, Construction, Operation.
AIR
Asset Information Requirements - Požadavky na informace o vybavení

AIR je jeden ze základních dokumentů BIM procesu, určující požadavky na aktiva projektu, jejich správu a postupy údržby, definovaný v ISO 19650-1. Požadavky na informace o vybavení specifikují manažerské, obchodní a technické aspekty, které je třeba vzít v úvahu, aby bylo možné majetek efektivně spravovat. AIR by měly být definovány v reakci na spouštěcí události během provozu budovy. Relevantní mohou být informace o umístění, stavu a výkonnosti daného aktiva. Shromážděné údaje by měly pomoci řešit problémy, které se vyskytují při provozu budovy.
AR
Augmented Reality (rozšířená realita) - jedna z forem XR, vytvoření interaktivního zážitku ze skutečného prostředí, kde jsou objekty obsažené ve skutečném světě vylepšeny počítačově generovanými vjemovými informacemi. Augmented Reality (AR) přináší prvky digitálního světa do vnímání skutečného světa člověkem, a to nikoli jako jednoduché zobrazení dat, ale integrací pohlcujících vjemů, které jsou divákem vnímány jako přirozená součást prostředí. Např. pohled "skrz" tablet zobrazí potrubí skrytá ve zdech v daném záběru.
ARI
Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) působí jako think-tank soukromého sektoru pro oblast veřejné infrastruktury ČR sjednocující zájmy a názory významných subjektů a dodavatelů projektové a inženýrské přípravy, stavební realizace, správy a údržby, financování a poradenství. Podílí se i na zavádění BIM do přípravy a realizace dopravní infrastruktury v ČR - viz InfraBIM, odborná pracovní skupina pro BIM při ARI.

Sekce B

BCF
BIM Collaboration Format - alternativní výměnný komunikační datový formát mezi softwarovými nástroji používanými v BIM procesu. Obvykle bývá tento struktorovaný formát využíván pro přenos informací o nalezených kolizích a vadách.
BEP
BIM Execution Plan (též BIMxP, v USA též BXP) - výkonný plán realizace BIM - závazný dokument, obvykle vytvořený před uzavřením smlouvy na základě požadavků zadavatele. Definuje, jak budou prováděny jednotlivé aspekty informačního modelování projektu. Plán realizace BIM definuje role účastníků a jejich zodpovědnosti, standardy, které mají být použity, a postupy, které je třeba dodržovat. BEP odkazuje na řadu dalších dokumentů, např. Hlavní plán pro předávání informací (MIDP) a Plán implementace projektu (PIP). BEP může být aktualizován po získání zakázky a podpisu smlouvy. Odsouhlasený BEP se už v počátku projektu stává smluvní přílohou, obdobně jako např. dohodnutý harmonogram.

BEP v sobě zahrnuje podstatné informace o projektu, účastnících, použitých nástrojích, požadavcích na informace různého druhu a další informace. Pro podmínky v České republice je návrh BEP součástí BIM protokolu, který je smluvní přílohou pro projekty s využitím metody BIM.
BIM
Building Information Modeling - informační model staveb. Soubor technologií, procesů a zásad umožňujících několika zúčastněným stranám společně projektovat, stavět a provozovat stavbu ve virtuálním prostoru. BIM model si lze představit jako informační databázi, která může zahrnovat kompletní data od prvotního návrhu, výstavby, správy budovy (či jiné stavby) a její případné rekonstrukce až po její demolici.
BIM reprezetuje používání sdílené reprezentace informací o stavbě, přičemž informace mohou mít různou podobu, mohou být ve formě modelů, dokumentů či jiných souborů. Cílem je vytvořit spolehlivý základ pro rozhodování jednotlivých účastníků (aktérů) projektu.
BIM 2.0
Starší označení konceptu BIM rozšířeného o možnost provádět nad modelem analýzy.
BIM konzultant
BIM Consultant (konzultant BIM) - dočasná, často externí pracovní pozice odborného poradce pro zavádění metodiky BIM do dané společnosti, nebo pro rozšíření BIM do dalšího směru. Konzultant by měl mít znalosti a zkušenosti z oblasti BIM nástrojů, z projekční praxe i z implementace informačních systémů.
BIM koordinátor
BIM Coordinator (koordinátor BIM) - řídí a koordinuje konkrétní BIM projekt dle dohodnutých BIM standardů a postupů firmy. Podle rozsahu projektů může jeden BIM koordinátor řídit i více projektů najednou. BIM koordinátor obvykle rovněž sestavuje BEP (výkonný plán realizace) pro daný projekt a kontroluje postup tvorby BIM modelu v souladu s tímto plánem.

BIM koordinátor musí mít velmi dobré znalosti použitých BIM nástrojů, znalosti správy modelu, správy projektových informací a řízení procesů. Podléhá BIM manažerovi.
BIM manažer
BIM Manager (Manažer BIM) - osoba odpovědná za celkovou strategii a vedení procesu implementace BIM v dané organizaci, za nastavení BIM standardů a za podporu při vývoji a poskytování nových BIM služeb a přínosů efektivity založených na modelu. BIM manažer je také zodpovědný za správu a koordinaci informací pro dodavatele zapojené do projektování, výstavby a řízení díla. U větších firem obvykle řídí tým BIM koordinátorů jednotlivých projektů.
BIM mandát
BIM mandate - státem vyhlášené povinné využívání BIM technologií pro nadlimitní veřejné zakázky s cílem jejich zefektivnění a snížení nákladů
BIM model
(přesněji BIModel) - digitální reprezentace fyzické nebo funkční části projektované stavby ve strukturované formě (podobné struktuře podle ČSN ISO 16739). Může obsahovat geometrické a technické či další negeometrické údaje potřebné pro přípustné účely použití. Model je součástí projektové dokumentace BIM.
BIM protokol
Formální a dokumentované metody BIM komunikace, výměny dat, jejich údržby a předávání - soupis pravidel pro tvorbu, předání a užívání informačního modelu. BIM protokol slouží zejména pro určení členů projektových týmů a pro vymezení datových požadavků souvisejících s informačním modelem.

BIM protokol je přílohou Zvláštních smluvních podmínek Českého standardu smlouvy pro výstavbu a je jedním z hlavních nástrojů pro práci s informačním modelem. Vzorový protokol je k dispozici na stránkách KoncepceBIM.cz.
BIM specialista
BIM Expert (specialista BIM) - podobné, ale obvykle užší vymezení pozice než BIM koordinátor - je odoborníkem na používaný BIM software, má zažité firemní BIM standardy a postupy a dokáže v souladu s nimi vytvářet BIM modely a projektovou dokumentaci. Nemusí mít větší zkušenosti s projektováním.
BIM/IoT rozhraní
Způsob využití BIM modelů jako rozhraní pro Internet věcí (IoT), síť zařízení, senzorů, nositelných zařízení a vytěžení těchto datových kanálů pro automatizaci budov, jejich sledování v reálném čase a správu/sledování majetku.
BIMaS
BIM asociácia Slovensko vznikla v lednu 2013 jako první odborná organizace věnující se problematice informačního modelu staveb na Slovensku. BIMaS sdružuje subjekty, které se aktivně zajímají o problematiku informačního modelu stavby (Building Information Model) a věnují se implementaci BIM do stavební praxe.​
BIP
BIM Implementation Plan
Dokument, který podrobně popisuje, jaké kroky implementace BIM je třeba dokončit a kdy. Například implementační plán BIM může identifikovat milníky pro nákup softwarových nástrojů BIM, vývoj standardů modelování, nebo školení zaměstnanců.
bSDD
buildingSMART Data Dictionary (dříve IFD) - standardizovaná terminologie pro data a výrobky používané ve virtuálním návrhu, výstavbě a provozu. bSDD rozeznává vícejazyčné názvy a definuje druhy a vlastnosti mnoha stavebních výrobků (např. dveře, jednotky VZT, atd.). bSDD je definována organizací buildingSMART. bSDD je založena na ISO 12006-3:2007.
buildingSMART
(dříve IAI, též bSI) - nezávislá mezinárodní organizace udržující mezinárodní standardy, např. IFC podle principů openBIM. Je to organizace zaměřená na podporu výměny interoperabilních, otevřených a nechráněných dat mezi softwarovými aplikacemi používanými ve stavebnictví. 

Organizace sdružuje architekty, projektanty, dodavatele, investory, vlastníky budov, správce budov, výrobce softwaru, vládní instituce, výzkumné laboratoře, univerzity a další členy. Podílí se na tvorbě norem ISO pro BIM, lokální komory často spolupracují s vládami na tvorbě koncepcí a plánů.

Odborníci mohou získat certifikaci buildingSMART - např. buildingSMART certifikát Arkance Systems.
BYOS
Bring Your Own Subscription - využití vlastního předplatného cloud produktu (namísto subscription hostitele) při přizvání k týmové službě (hubu), např. Autodesk BIM Collaborate Pro, Autodesk Docs

Sekce C

CAFM
Computer-Aided Facility Management (Počítačem podporovaná správa majetku) - počítačový systém podporující požadované činnosti správy majektu (FM). CAFM systémy umožňují správcům majektu (facility manažerům) monitorovat provozní požadavky stavby (např. spotřebu energie, osvětlení, zabezpečení atd.), spravovat využití prostor, sledovat umístění aktiv/zařízení a provádět další související funkce během fáze provozování daného zařízení/stavby.
CCI
Construction Classification International - mezinárodní klasifikační systém
Společný klasifikační systém zajišťuje jednotné pojmenování všech prvků stavby, které je tak srozumitelné napříč obory i různými používanými programy. Kupříkladu elektrická zásuvka je tak vždy zásuvka, ať ji již ve svém počítači a programu otevře projektant, investor, správcovská firma nebo kdokoli další. Mezinárodní spolupráce navíc rozšíří jeho využívání i do dalších zemí (nejen) EU.

V Evropě jsou dosud nejvíce využívány dva klasifikační systémy - dánský CCS a z něj odvozený švédský systém CoClass.
CDE
Common Data Environment (společné datové prostředí, jednotné datové prostředí)

„Smluvený zdroj platných informací; způsob ukládání i využívání informací je jednoznačně stanoven, zároveň se uchovává historie jednotlivých aktivit“ ISO 19650-1 (3.3.15). Společné datové prostředí (CDE) se skládá z „řešení CDE“ a „pracovních postupů CDE“. Tento pracovní postup CDE organizuje tok a správu informací v průběhu celého životního cyklu daného aktiva (např. projektu). „Řešení CDE“ je serverová nebo cloudová technologie se správou databází, úložiště, přenosovými sadami dat, sledováním vad a dalšími souvisejícími funkcemi pro práci s BIM daty, které podporují pracovní tok CDE. 

CDE tak zpravidla obsahuje všechny potřebné informace a dokumenty, které jsou vytvářeny a sdíleny nejen během procesu navrhování a výstavby, ale také během následujících etap životního cyklu stavby.

Na rozdíl od systémů DMS není CDE pouhým úložištěm souborů, ale umožňuje přmo pracovat s BIM daty projektu v podobě modelů, zajišťuje sdílení dat a správu BIM procesů jejich výměny.

Příkladem CDE systému je Autodesk Construction Cloud (ACC).
CEN
Comité Européen de Normalisation
Evropský výbor pro normalizaci (European Committee for Standardization – ECS, Comité Européen de Normalisation – CEN). CEN je nezisková organizace sdružující evropské země (podobně jako ISO na mezinárodní úrovni) a jejím úkolem je tvorba, rozvoj, údržba a šíření ucelených souborů technických norem a specifikací platných pro evropské země. V roce 1991 byla podepsána tzv. Vídeňská smlouva mezi CEN a ISO, jejímž cílem je zabránit duplicitám (eventuálně konfliktům) mezi normami CEN a ISO. V posledním desetiletí CEN přebírá normy ISO, kterými nahrazuje vlastní CEN normy, často také probíhá vývoj nových technických norem v těsné spolupráci obou organizací.
clash detection
kontrola kolizí - (též collision detection) - je jedna z klíčových výhod BIM - jde o schopnost rozpoznat „střety“ už v rané fázi projektu, kde by mělo být jejich řešení mnohem jednodušší, levnější a méně časově náročné na nápravu.

Z konstrukčního hlediska dochází ke střetu, kolizi v situacích, kdy konstrukční komponenty nejsou prostorově koordinovány a dochází k jejich prostorovému konfliktu. V procesu BIM lze tyto střety snáze odhalit během fáze návrhu projektu, ještě před zahájením stavebních prací na místě. Funkce kontroly kolizí jsou součástí BIM nástrojů i CDE nástrojů.

Typy kolizí se dělí na:
  • tvrdá kolize - přímé geometrické sdílení stejného prostoru několika komponentami - např. kanalizační trubka procházející ocelovým nosníkem
  • měkká kolize - komponenty jsou od sebe vzdáleny na menší vzdálenost než je jejich geometrická tolerance nebo ochranné pásmo  - např. volný prostor potřebný pro jejich údržbu
  • postupová nebo 4D kolize - kolize v časovém harmonogramu stavby nebo instalace souvisejících komponent (obvykle mezi disciplínami)
CMMS
Computer-Managed Maintenance System (Počítačem řízený systém údržby) - počítačový systém podporující činnosti správců majetku (facility manažerů) a odborníků údržby v oblasti údržby stavby, či infrastruktury. CMMS standardně umožňuje uživatelům vytvářet časový plán údržby zařízení, sledovat úkoly údržby, evidovat prostředky a monitorovat/vykonávat další související funkce během fáze provozu daného zařízení/stavby.
COBie
Construction Operations Building Information Exchange - specifikace pro zachycení a předávání projektových a stavebních informací správcům budov. Specifikace COBie lze řadit pomocí šablon tabulek nebo pomocí softwarového řešení s podporou COBie. Formát COBie bývá využíván pro datový přenos mezi BIM softwarem a dalšími systémy, např. CMMS nebo ERP.
Compile Record Model
Proces získávání informací o prvcích stavebního objektu, okolních podmínkách a majetku daného objektu. Model záznamu by měl obsahovat minimálně informace týkající se architektonických, konstrukčních a TZB systémů.
czBIM
Odborná rada pro BIM - spolek Odborná rada pro BIM, z. s. byl založen v roce 2011 a je nezávislou platformou pro popularizaci, propagaci, standardizaci a rozvoj BIM v ČR. Spolek hájí a prosazuje zájmy nejen svých členů, ale celého soukromého sektoru, dbá na to, aby implementace BIM v ČR byla transparentní a byly zohledněny zkušenosti a potřeby z reálné praxe.

Sekce Č

ČAS
Česká agentura pro standardizaci (ČAS) byla zřízena jako státní příspěvková organizace Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) podle zákona č. 265/2017 Sb. Od 1.1.2018 přebrala Česká agentura pro standardizaci od ÚNMZ všechny činnosti související s tvorbou, vydáváním a distribucí technických norem (ČSN).
ČKA
Česká Komora Architektů - Česká komora architektů je veřejnoprávní subjekt, jehož posláním je vytvářet podmínky pro co nejsprávnější výkon povolání – profese architekta, urbanisty, krajinářského architekta, potažmo projektanta pozemních staveb nebo parků – jako „svobodného povolání“ s cílem snižovat rizika pro všechny účastné strany
ČKAIT
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě je veřejnoprávní stavovská organizace, která vznikla v roce 1992 na základě zákona č. 360/92 Sb. 

Členskou základnu komory dnes tvoří více jak 32 tisíc autorizovaných inženýrů a techniků, jimž byla udělena autorizace na základě úspěšného složení předepsané zkoušky odborné způsobilosti. Zákonem 360/92 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě došlo ve vybraných činnostech ve výstavbě k přenesení odborné odpovědnosti na fyzické osoby: autorizované architekty, inženýry, techniky a stavitele.

Sekce D

digital twin
digitální dvojče - digitální model reálného, například výrobního, měřicího či podobného automatizovaného zařízení nebo stavby, na němž lze simulovat jeho fungování, komunikaci mezi jeho komponentami atd. Taková virtuální replika reálných zařízení a staveb pomáhá odhalit různé chyby návrhu ještě předtím, než se dané zařízení uvede do provozu. U komplexních staveb slouží digitální dvojčata zejména pro analýzu toků a spotřeby energií a vazeb na okolní prostředí.

Pojem digitální dvojče je součástí konceptu Průmysl 4.0.

Digitální dvojče továrny:

DiMS
DiMS, neboli digitální model stavby v sobě propojuje grafické i negrafické informace a je zobrazením prostorového uspořádání a vlastností stavby v digitální podobě. Kromě grafických informací obsahuje také informace negrafické, vlastnosti a ty mají podobu hodnot v určeném formátu (číslo, datum, text apod.).
DPoW
Digital Plan of Work - digitální plán práce. Méně používaná zkratka - plán, který popisuje úkoly, role a odpovědnosti projektového týmu. DPoW by měl zajistit, aby všichni členové týmu věděli, jak a kdy mají odvést svou práci.
DSS
Datový standard staveb je společný komunikační jazyk zajišťující vzájemné předávání dat v rámci DIMS. Definuje strukturu ukládaných informací pomocí datových šablon a využívá standardní otevřený formát IFC pro jejich uložení.  V DSS lze využívat datové šablony - definované sady informací potřebné v daném okamžiku životního cyklu stavby.
DTM
Digital Terrain Model - Digitální model terénu (DMT) je digitální popis a prezentace reálného povrchu terénu formou 2D nebo 3D modelu, který se skládá z reálných naměřených dat a interpolačních metod. Uvnitř modelovaného území je možno v libovolných bodech odvodit nadmořské výšky bodů. Podklady pro DTM často vznikají pomocí laserového skenování.
DTM ČR
Digitální technická mapa České republiky - jednotná Digitální technická mapa ČR má sloužit k systematické a jednotné správě technických geografických dat, k poskytování informací orgánům veřejné moci, vlastníkům nemovitostí, investorům a veřejnosti zejména pro územně plánovací činnost a územní a stavební řízení. Správci technické infrastruktury (STI) mají od poloviny roku 2023 povinnost předávat určitá data o spravované infrastruktuře do centrální databáze DTM ČR - např. přes DTM konektor

Sekce E

EIR
Exchange Information Requirements či Employer’s Information Requirements - Požadavky na výměnu informací, resp. Požadavky zadavatele na zhotovitele
EIR je základní dokument BIM procesu definovaný v ISO 19650-1 jako "dokument pro výběrová řízení, určující, jaké informace mají být předávány a jaké normy a procesy mají být přijaty dodavatelem v rámci procesu předávání projektu". Účelem dokumentu EIR je jednoznačně specifikovat požadavky na BIM model tak, aby předávaná data byla:
  • konzistentní,
  • kvalitní
  • využitelná pro naplnění cílů, které si zadavatel stanovil v souvislosti s využitím BIM.
EIR také určuje datový formát a úrovně detailu (LOD a LOI) modelů v jednotlivých fázích projektu. Dokument slouží jako podklad pro výběr dodavatelů projektové dokumentace (výběrová řízení) a následně také pro kontrolu BEP a kompletnosti dodaného BIM modelu stavby.
EU BIM Task Group
Skupina zástupců evropských zemí založená Evropskou komisí, která se zabývá sladěním využití BIM pro veřejné zakázky. Součástí činnosti je také nalezení společných zásad pro zadavatele veřejných zakázek a zpracovatele plánů pro zavádění BIM, návrhy a doporučení opatření pro zadávání veřejných zakázek, rozvoj dovedností a sestavení příkladů přínosů BIM a "přechodu na digitální technologii" pro politiky a veřejné klienty.

Sekce F

FM
Facility management (též Facility Maintenance) - správa majetku - je multioborová disciplína, která se zabývá řízením podpůrných činností firmy. ČSN/EN 15221 definuje FM jako integrace činností v rámci organizace k zajištění a rozvoji sjednaných služeb, které podporují a zvyšují efektivitu vlastní základní činnosti. Počitačově podporovaný FM je označován jako CAFM.

Dle organizace IFMA lze facility management definovat jako metodu, jak v organizaci sladit pracovní prostředí, pracovníky a pracovní činnosti.

Sekce G

generativní model
Generative Model - model, vytvořený pomocí uživatelem upravených výpočetních algoritmů generativního navrhování, s cílem prozkoumání tvaru nebo funkce návrhu. Obvyklým použitím generativních modelů je optimalizace tvaru za použití výpočetních metod pro vytváření tvarů, predikce scénářů a optimalizace konstrukce. Generativní modely se odlišují od parametrických modelů a mohou být pouze volně označovány jako BIM modely.
GIS
Geographic Information System - geografické informační systémy jsou informační systémy navržené pro práci s daty, která jsou reprezentována prostorovými nebo geografickými souřadnicemi. Umožňují sběr dat, jejich uchovávání, třídění, úpravu, analýzu a následné zobrazení. Výstupem mohou být mapy v digitální i papírové formě, trojrozměrný model území, případně dynamická animace konkrétního jevu. Často jsou propojeny s webovými mapovými aplikacemi. Příkladem je ArcGIS nebo twiGIS.

Sekce I

IDM
Information Delivery Manual (Příručka pro poskytování informací) je starší označení dokumentu, který vysvětluje, jak budou různé části projektu vzájemně sdílet informace. IDM obsahuje šablony, pracovní postupy a definice pojmů. Existence IDM zajišťuje, že všichni chápou, jak budou informace vyměňovány a jaká jsou pravidla.
IDS
Information Delivery Specification (Specifikace pro předávání informací) je standard definovaný mezinárodní organizací buildingSMART. Standard byl vytvořen pro definování požadavků na informace, které jsou čitelné nejenom pro člověka, ale i strojově.
 
IDS využívá standard XML a obsah specifikace je vázán na IFC schéma. IDS může definovat požadavky na objekty, atributy, klasifikace, vlastnosti, a také hodnoty a jednotky. IDS specifikuje pouze požadavky na negrafické informace. Strojová čitelnost specifikace umožňuje automatizovanou validaci IFC souborů pomocí IDS specifikace.
IFC
Industry Foundation Classes (základní oborové třídy) - uznávaný neutrální a otevřený standard pro výměnu CAD/BIM dat (především v oblasti stavebnictví) definovaný mezinárodní organizací buildingSMART, dříve IAI (založena 1996 z iniciativy Autodesku).

Jedná se o otevřený dokumentovaný formát, ve kterém lze ukládat informace o stavbě, a to nejen informace grafické, ale také negrafické; vývoj formátu probíhá tak, aby byly jednoznačně stanoveny potřebné prvky staveb a jejich vlastnosti. Základ způsobu zápisu je společný, jde o definici jeho obsahové části.

Existuje několik úrovní/verzí specifikace IFC tříd, např. IFC 2x3 nebo IFC 4.

Definice IFC tříd je uvedena v normě ČSN EN ISO 16739:2017.
IoT
Internet of Things (Internet věcí) je síť „inteligentních“ objektů zabudovaných do počítačových čipů, softwaru a senzorů. Tyto objekty jsou navzájem propojeny a mohou si vyměňovat data se svými výrobci, provozovateli a ad-hoc sítěmi či systémy.
IPD
Integrated Project Delivery
Integrated Project Delivery (IPD) je smluvní vztah se „spravedlivějším“ přístupem k distribuci rizik a výhod mezi hlavními účastníky projektu. Je to metoda, která využívá tým odborníků ke spolupráci na všech aspektech projektu. Týmy IPD obvykle zahrnují vlastníka, architekta, projektanta a dodavatele. IPD je založen na několika klíčových principech, včetně sdíleného rizika a odměny, včasného zapojení klíčových účastníků a otevřené komunikace. IPD podporuje použití „vhodné technologie“, ale nutně nevyžaduje použití BIM modelů.
ISO 12006-3
ČSN EN ISO 12006-3 - norma
Budovy a inženýrské stavby - Organizace informací o stavbách - Část 3: Rámec pro objektově orientované informace
ISO 15686-4
ČSN ISO 15686-4 - norma
Budovy a jiné stavby – Plánování životnosti – Část 4: Plánování životnosti s využitím informačního modelování staveb (BIM)
ISO 16739-1
ČSN EN ISO 16739-1 - norma
Datový formát lndustry Foundation Classes (IFC) pro sdílení dat ve stavebnictví a ve facility managementu - Část 1: Datové schéma
ISO 16757-1
ČSN EN ISO 16757-1 - norma
Datové struktury pro elektronické katalogy výrobků pro technická zařízení budov - Část 1: Pojmy, architektura a model
ISO 16757-2
ČSN EN ISO 16757-2 - norma
Datové struktury pro elektronické katalogy výrobků pro technická zařízení budov - Část 2: Geometrie
ISO 19650-1
ČSN EN ISO 19650-1 - norma
Organizace informací o stavbách - Management informací využívající informační modelování staveb - Část 1: Pojmy a principy

Norma mj. rozděluje požadavky na informace na 4 kategorie - OIR, AIR, PIR a EIR.

Základem normy byl britský standard BS 1192 a veřejně dostupná specifikace PAS 1192-2.
ISO 19650-2
ČSN EN ISO 19650-2 - norma
Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetně informačního modelování staveb (BIM) – Management informací s využitím informačního modelování staveb – Část 2: Dodací fáze aktiv

Základem normy byl britský standard BS 1192 a veřejně dostupná specifikace PAS 1192-2.
ISO 19650-3
EN ISO 19650-3 - norma
Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetně informačního modelování staveb (BIM) - Management informací s využitím informačního modelování staveb - Část 3: Provozní fáze aktiv
ISO 19650-5
EN ISO 19650-5 - norma
Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetně informačního modelování staveb (BIM) - Management informací s využitím informačního modelování staveb - Část 5: Bezpečnostně orientovaný přístup k managementu informací
ISO 29481-1
ČSN EN ISO 29481-1 - norma
Informační modely staveb – Manuál pro předávání informací – Část 1: Metodika a formát

Sekce L

laserové skenování
Laser scanning - laserové 3D skenování umožňuje přenést do CAD a BIM aplikací přesný model reality - budov, mostů, strojů, uměleckých předmětů, krajiny, stávajícího stavu staveb či infrastruktury - a vidět tak BIM model v kontextu reálného světa, popř. jej pasportizovat. Výstupem skenování je obvykle tzv. mračno bodů, to lze zpracovávat např. v aplikaci Autodesk ReCap.

V oblasti BIM se používají zejména pozemní (stacionární nebo přenosné) a letecké (letadla, drony) metody laserového skenování.

(viz též TLS)
LiDAR
Light Detection And Ranging - metoda laserového skenování, dálkového měření vzdálenosti na základě výpočtu doby šíření pulsu laserového paprsku odraženého od snímaného objektu. LiDAR lze použít pro měření vzdálenosti, mapování terénu, snímání stavebních objektů apod. Výsledkem mapování je mračno bodů, které se po zpracování může interpolovat do podoby digitálního modelu povrchu či 3D modelů budov a jiných objektů.
LOA
Level Of Accuracy (Úroveň přesnosti) - je v případě BIM míra toho, jak dobře model odpovídá skutečné budově. LOA je vyjádřena číselnou stupnicí od LOA 10 do LOA 50. LOA 10 znamená, že model BIM je vytvořen s přesností 100 mm, zatímco LOA 50 znamená, že model BIM je s přesností 1 mm. Čím vyšší je LOA, tím je model BIM přesnější.
LOD
Level Of Development (popř. Level Of Definition, Etapa dokumentace) - fáze vývoje dokumentace stavby, jedna z BIM metrik sloužící k identifikaci, jaké informace mají být zahrnuty do modelu během procesu projektování a stavby, tedy formulace požadavků na grafickou a informační podrobnost BIM modelu. Upozorňujeme, že zkratka LOD může označovat více termínů, definic a systémů číslování, a to i v rámci stejné země. Původně využíváno i jako Level Of Detail (LoD, zastaralé).

Pro každou fázi by měla být smluvena i používaná LOG a LOI. Používaná zkratka i označení bude sledovat vývoj v technických normách.
LOG
Level of Geometry (Úroveň podrobnosti geometrie) - smluvená podrobnost geometrických údajů jednotlivých částí modelu a použitých stavebních prvků. Používaná zkratka i označení bude sledovat vývoj v technických normách. Původně používaná zkratka byla LoD (Level of Detail).
LOI
Level of Information (Úroveň podrobnosti informací) - smluvená podrobnost negeometrických, negrafických údajů (technických, cenových, časových apod.) jednotlivých částí modelu a použitých stavebních prvků. Pro tyto účely vzniká v ČR standard zvaný SNIM. Často se tento pojem vyskytuje i se zkratkou LOD – Level of Development. Používaná zkratka i označení bude sledovat vývoj v technických normách.
LOIN
Level Of Information Need - úroveň potřeby podrobnosti informací - úroveň podrobnosti informací, kterou definuje objednavatel - z ní se odvozuje LOG a LOI které musí dosahovat realizátor projektu.

V rámci konceptu LOIN lze pro klasifikaci předávaných informací použít různé metriky; zejména geometrii, alfanumerická data a dokumenty, například nestrukturované informace jako jsou výkresy, zprávy, fotografie atd. Alfanumerické informace by měly být považovány za přinejmenším stejně důležité jako geometrie. 
LOMD
Level of Model Definition - definice úrovně modelu -  v amerických textech označováno také jako Level of Development, LOD.  LOMD definuje celkovou úroveň informací a detailů obsažených v BIM modelu.

Sekce M

MEP
Mechanical, Electrical, Plumbing - MEP (TZB) je termín, který se používá pro označení tří hlavních systémů v budově: mechanického, elektrického a vodovodního. Tyto technické systémy jsou zodpovědné za vytápění, chlazení, osvětlení, zásobování vodou a odvádění odpadu. Projekt i stavební práce MEP obvykle provádějí specializovaní dodavatelé a jsou jednou z nejdůležitějších součástí odhalování kolizí během koordinačních pracovních postupů BIM.
MIDP
Master Information Delivery Plan (Hlavní plán předávání informací) - souhrn individuálních plánů poskytování informací v rámci projektu. Slouží pro řízení a poskytování informací během celého životního cyklu projektu, obsahuje podrobnosti o tom, jak a kdy mají být informace o projektu připraveny. Určuje, kdo je zodpovědný za poskytování informací a jaké protokoly a postupy pro každou fázi projektu budou vyžadovány v EIR. MIDP zahrnuje jednotlivé TIDP.
MPS
Model Progression Specification (Specifikace postupu modelu) - definuje, jak by se měl daný BIM model vyvíjet v čase. Obvykle se vyjadřuje jako řada milníků, z nichž každý má svou vlastní úroveň podrobnosti resp. rozvoje. MPS může například stanovit, že model by měl být na úrovni LOD 200 do konce fáze úvodního projektu, LOD 300 do konce prováděcí stavební dokumentace a LOD 400 do konce výstavby.
MVD
Model View Definition (definice pohledu na model) -  výběr podmnožiny entit ze všeobecného schématu IFC popisující konkrétní typ využití nebo pracovního postupu. MVD mohou být velmi široké, pokrývající prakticky celé schéma (např. pro archivaci projektu), nebo naopak velmi specifické, pokrývající jen určitý pracovní postup nebo několik typů objektů a jejich asociovaných dat (např. cenové informace plášťových stěn). Příkladem MVD pohledů mohou být pohled spotřeby energie, pohled konstrukce mostů, pohled předání správě majetku, pohled výkazu materiálů.

Koncept MVD je spravován organizací buildingSMART.

Sekce O

OIR
Organizational Information Requirements - Požadavky na informace o organizaci

OIR je jeden ze základních dokumentů BIM procesu, určující požadavky na infomace, definovaný v ISO 19650-1. Definuje informace potřebné pro naplnění základních strategických cílů organizace. OIR přispívá k PIR a pomáhá nahrnout AIR.
openBIM
openBIM® je nezávislá iniciativa pro projektování, výstavbu, provozování a údržbu staveb umožňující snadné sdílení dat v otevřených formátech (skupina buildingSMART International)

Sekce P

PAS 1192
Publicity Available Specification - britská specifikace pro BIMBEP

PAS 1192 se stal základem pro normu ČSN EN ISO 19650.
pasportizace
Proces sběru informací o skutečném stavu stavby a tvorby pasportů. Pasporty jsou evidencí hmotného nebo nehmotného majetku pro jeho efektivní provoz, údržbu a modernizaci. Účelem je sledování životního cyklu majetku, správa a optimalizace jeho využití. V případě staveb se eviduje i stavebně technický stav a rozměry a pasport tak slouží jako podklad pro plánování dalších procesů prodlužujících životnost a zvyšujících užitek.
PCO
Potential Change Order - Potenciální změnové řízení, nepovinný neformální změnový přikaz, někdy též zvaný Change Order Request (COR). Spouští proces změn projektu, ale netvoří právní nebo závazný kontrakt mezi vlastníkem a dodavetelem projektu.
PIM
Project Information Model (Informační model projektu) je označení pro sumu všech BIM  modelů. Informační model projektu je soubor modelů BIM všech projektových týmů. Musí být uložen na CDE a poskytovat dlouhodobý archiv pro případné budoucí audity.
PIP
Project Implementation Plan - plán realizace projektu

Plán realizace projektu je jakýmsi typem BEP, který popisuje, jak bude stavební projekt realizován. PIP podrobně popisuje úkoly a povinnosti týmu a procesy, které budou dodržovány.
PIR
Project Information Requirements - Požadavky na informace k projektu

PIR je jeden ze základních dokumentů BIM procesu, určující požadavky na infomace ke konkrétnímu typu projektu, definovaný v ISO 19650-1. Klientem zdokumentované kritické informační potřeby pro životní cyklus konkrétního projektu.
point cloud
mračno bodů - soubor obsahující souřadnice bodů naměřených metodami laserového skenování. Běžně může mračno bodů obsahovat miliony až miliardy bodů. Ty lze indexovat, referencovat a načítat do CAD a BIM aplikací pomocí nástroje Autodesk ReCap.

Sekce Q

QTO
Quantity TakeOff - tvorba výkazů výměr a různých typů kalkulací (včetně cenových) z různých typů projekčních podkladů - z papírových výkresů, PDF podkladů, CAD nebo BIM dat, obvykle z BIM dat v otevřeném formátu.

Sekce R

RACI
Zkratka a indikátor označující ty účastníky projektu, kteří nesou zodpovědnost (Responsible), musí autorizovat (Authorize) kroky, mohou něčím přispět (Contribute) a je potřeba je informovat (Informed) o aktivitách projektu. Viz též matice zodpovědnosti RACI.
Revit
Revit (Autodesk Revit, REVise IT) - světově nejrozšířenější BIM aplikace, softwarový nástroj pro tvorbu BIM modelů, přesněji BIModelů. Pokrývá oblast koncepčního návrhu, architektury, stavebních konstrukcí, TZB, generativního navrhování, vizualizací, výkazů a výkresové dokumentace. Podporuje otevřený formát IFC a otevřené API pro tvorbu nadstavbových aplikací. Je propojen s cloud úložištěm pro týmovou spolupráci. Je lokalizován do češtiny. Pro studenty je zdarma.
RFI
Request For Information - Žádost o informace, dodatečné (doplňující) dotazy k akci, ke změnám, apod. Obvykle dotaz ze strany dodavatele projektu směrovaný na architekta nebo vlastníka/zadavatele. RFI obvykle prochází fázi vytvoření, směrování (řetězem dotčených účastníků) a uzavření požadavku.
RFP
Request For Proposal - Výzva k podání nabídky - dokument, vydaný jako součást dodavatelského procesu, s cílem získání nabídky potenciálních dodavatelů produktů nebo poskytovatelů služeb. Obvykle obsahuje podrobný popis projektu a požadavky na cenu, kvalitu a podmínky dodání. Výzva k podání nabídky může obsahovat žádost o další podniková/finanční data o společnosti nebo vyhodnocení minulých projektů. 

Sekce S

SHP
Stavebně-Historický Průzkum - metody průzkumu nemovitých kulturních památek využívající zpravidla moderní měřičské technologie, sběr a zpracování dat pro BIM; obvykle pro památkovou péči, rekonstrukce, apod.
skutečné provedení
Výkres skutečného provedení nebo Dokument skutečného provedení (as-built)

Dokument popisující skutečný stav budovy nebo zařízení, tak jak byly vytvořeny, resp. instalovány. Zhotovitelé jsou obvykle povinni předložit podrobné výkresy skutečného provedení, které zahrnují všechny změny, aby tak bylo zajištěno, že existuje přesný a aktuální výkres dokončeného díla.
smart cities
chytrá města - chytré město je koncept, který využívá digitální, informační a komunikační technologie pro zvýšení kvality života ve městech. Zaměřuje se na efektivní využívání stávajících a hledání nových zdrojů, snižování spotřeby energií, eliminaci zátěží životního prostředí, optimalizaci dopravy a sdílení dat pro veřejné účely. Často využívá BIM technologie.
SNIM
Standard negrafických informací 3D modelu (SNIM), norma organizace CzBIM pro strukturu ukládání negrafických metadat v BIM modelech.

SNIM je návrh českého datového standardu a objektového klasifikačního systému, který pojmenovává nejmenší stavební součásti stavby, prvky a stavební konstrukce, u kterých je možné evidovat vlastnosti, které jsou potřebné pro návrh, ocenění a realizaci staveb. SNIM, který je využívaný v BIM modelech, stanovuje jednotnou strukturu obsahu dat, datovou formu (nikoliv datový formát) a syntaxi datového zápisu. Tyto atributy umožní získávat od různých projektantů kompatibilní výstupy, které budou dále automaticky, či poloautomaticky zpracovatelné. 

Sekce T

TIDP
Task Information Delivery Plan (Plán předávání informací o úkolech). Plán poskytování informací o úkolech je dokument, který stanoví, jaké informace budou jednotlivé úkolové týmy v průběhu projektu poskytovat. TIDP stanovuje úkoly, formát, datum a odpovědný tým. TIDP poskytuje jasnou linii odpovědnosti za dodávání informací a stanovuje očekávání pro všechny členy týmu.
TLS
Terrestrial Laser Scanning - pozemní laserové skenování, pozemní LiDAR - metoda zychcení reálného prostředí metodami pozemního laserového snímání odrazů
TZB
Technická Zařízení Budov - soubor vybraných zařízení zabezpečujících vnitřní prostředí budov. TZB zahrnuje rozvody a hospodaření s nejrůznějšími formami energie, vytápění, vzduchotechniku, klimatizaci, chlazení, rozvody plynu, vody a kanalizace, centrální vysavače, elektrotechnické rozvody (měření a regulace, elektrorozvody, osvětlení, zabezpečovací technika, řídicí systémy pro veškerá technická zařízení, hromosvody, telefonní rozvody, rozvody televizního signálu, počítačové sítě, apod.), rozvody médií (zdravotnictví, průmyslová výroba) a další technická zařízení v budovách (výtahy, apod.).

Sekce V

VDC
Virtual Design and Construction - virtuální návrh a výstavba - VDC není software, ale stejně jako v případě BIM se jedná o proces. Proces využívající informační technologie. Je to způsob práce, který přichází s ideální strategií pro daný projekt. Zahrnuje procesy výstavby, plánování logistiky, vizuálního plánování, cenových odhadů a rozpočtování, dále virtuální kontrolu proveditelnosti, kontrolu kolizí, facility management, vizualizace…

Pojem VDC se týká hlavně role lidí, účastníků spolupracujících na vícedisciplinárních projektech, vytvářejících digitální dvojče.
VDI 3805
německý standard pro výměnu produktových dat v oblasti TZB (Elektronischer Produktdatenaustausch in der TGA) - transformován do normy ISO 16757 - specifikace pro BIM data z o blasti vytápění, klimatizace, vzduchotechniky, sanity
VPL
Visual Programming Languge (vizuální programovací jazyk)
Na rozdíl od textových skriptovacích jazyků (např. C#, Basic či Python) umožňuje vizuální programovací jazyk svým uživatelům kódovat a navrhovat pravidla programu pomocí série grafických prvků představujících entity a jejich vztahy. Tato pravidla pak po zpracování v aplikacích, jako je Autodesk Dynamo nebo Grasshopper, automatizovaně generují nebo upravují generativní model, parametrický model nebo jejich komponenty.
VR
Virtual Reality (virtuální realita) - interaktivní počítačově generovaný zážitek odehrávající se v simulovaném prostředí. Virtuální realita (VR) umožňuje uživatelům ponořit se do digitálního prostředí, které je zcela odděleno od skutečného světa.