Slovník BIM pojmů >> clash detection

clash detection

clash detection

kontrola kolizí - (též collision detection) - je jedna z klíčových výhod BIM - jde o schopnost rozpoznat „střety“ už v rané fázi projektu, kde by mělo být jejich řešení mnohem jednodušší, levnější a méně časově náročné na nápravu.

Z konstrukčního hlediska dochází ke střetu, kolizi v situacích, kdy konstrukční komponenty nejsou prostorově koordinovány a dochází k jejich prostorovému konfliktu. V procesu BIM lze tyto střety snáze odhalit během fáze návrhu projektu, ještě před zahájením stavebních prací na místě. Funkce kontroly kolizí jsou součástí BIM nástrojů i CDE nástrojů.

Typy kolizí se dělí na:
  • tvrdá kolize - přímé geometrické sdílení stejného prostoru několika komponentami - např. kanalizační trubka procházející ocelovým nosníkem
  • měkká kolize - komponenty jsou od sebe vzdáleny na menší vzdálenost než je jejich geometrická tolerance nebo ochranné pásmo  - např. volný prostor potřebný pro jejich údržbu
  • postupová nebo 4D kolize - kolize v časovém harmonogramu stavby nebo instalace souvisejících komponent (obvykle mezi disciplínami)