BIM projekty >> Modernizace oblastní nemocnice Náchod

Modernizace oblastní nemocnice Náchod

Foto prezentace

Popis projektu

Proces modernizace oblastní nemocnice Náchod má svou velmi dlouhou historii již z prvního desetiletí nového milénia. Stavba se začala realizovat v roce 2018 podle projektové dokumentace z roku 2015. První krůčky tohoto projektu byly pod taktovkou ateliéru OBERMEYER HELIKA a.s., finální podoba optimalizovaná na aktuální potřeby oblastní nemocnice byla dokončena v roce 2015 ateliérem JIKA-CZ s.r.o.

V areálu nemocnice je nyní ve výstavbě první větší moderně řešený pavilon, a to se stavebními náklady 1,45 mld. Kč, a dalšími nutnými investicemi do medicínských technologií ve výši 0,5 mld. Kč. Vzniká tak objemově rozsáhlá investice pro krajské zdravotnictví.

Ateliér JIKA-CZ v rámci své činnosti optimalizoval původní investiční záměr z 5 mld. Kč na 2,5 mld. Kč, přičemž zachoval kompletní funkčnost nemocnice po dobu realizace a výsledné řešení vykrývá potřeby nemocnice v budovách jak ve střednědobém, tak dlouhodobém horizontu na základě demografický dat a údajů od zdravotních pojišťoven.

POPISY:

Obr. 1 - vizualizace
 
V roce 2018 byl vybrán generální dodavatel stavby, a to sdružení firem GEOSAN GROUP a.s. a BAK a.s. Toto sdružení firem, které má vystavět první etapu, jež zahrnuje pavilony K a J, má od Královehradeckého kraje opci ve výši 0,5 mld. Kč, díky které lze efektivně vyřešit výstavbu nemocnice jako celku. Oddalování finálního řešení generuje nemalé provozní náklady vlastní oblastní nemocnice.
 
Obr. 2 – aktuální stav stavby
 
BIM
 
Základem moderní výstavby je dnes technologie BIM. Je to moderní a populární slovo, kde kdo o něm mluví, málo lidí jej však reálně vidělo a ještě méně lidí tento digitální funkční model stavby s charakteristikami prvků a grafickou databází aktivně a efektivně používá. Ale BIM toho umí i více. Mnoho projektantů pracuje již ve 3D, ale to stále není Building Information Modeling. Někteří projektanti již využívají i databázové informace, tedy vlastnosti prvků. Málo kdo však využívá BIM k vlastní výstavbě a ještě méně k provozování budovy prostřednictvím této grafické databáze. Ačkoliv v etapě provozování budovy leží většina financí z objemu celého životního cyklu této stavby, tj. cca 80-90 % peněz bude za stavbu utraceno v průběhu jejího provozu. A také zde platí známé rčení – nejsem tak bohatý, abych si kupoval levné věci – tedy čím kvalitněji nakoupím na začátku, tím méně utratím později. Při reálném nasazení technologie BIM při facility managementu klesly klientům náklady na provoz a údržbu až o 30 %. Tyto procentuální údaje, tedy poměr mezi investicí a provozními náklady, vycházejí ze zkušeností ateliéru JIKA-CZ a jeho klientů. Řečeno slovy klasika: „ jak prosté“ – ale ono to prosté není a nebude. K efektivnímu využití BIM nás tlačí legislativa z 25. 9. 2017, kde vláda České republiky pod číslem 682 schválila materiál Koncepce zavádění metody BIM v České republice. Klíčovým datem pro zavádění je rok 2022, kdy nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce financované z veřejných rozpočtů musejí být v BIM, nejdříve projektovány, poté realizovány.
 
Na příkladu Oblastní nemocnice Náchod lze ukázat tvorbu materiálu v BIM pro účely stavby, zvláště v části technického zařízení budov.
 
Proces projektové dokumentace
 
V letech 2014-2015 byl vytvořen v rámci příprav projektové dokumentace vlastní BIM model nemocnice, tedy pavilonů K a J.
Pavilon K je komplementární budovou, tj. sdružuje v sobě všechny části intenzivní medicíny – zobrazovací metody, operační sály, provozy lůžek intenzivní péče a lůžek anesteziologicko-resustitačního oddělení, v neposlední řadě porodní sály včetně sálů na císařské řezy a lůžek neonatologické intenzivní péče.
Proti tomu pavilon J je pro projektanta a dodavatele dispozičně méně složitým. Jde o lůžkový pavilon pro různé obory. Vlastní dům je vybaven moderními technologiemi, které budou udržovat nemocnici v chodu. Jedním z jednodušších prvků jsou rozvody kanalizace, která je řešena jako oddílná, tedy splašková a dešťová. Zde se navíc vyskytuje i kanalizace infekční. Po objektu je rozvedena studená a teplá voda. Systém přípravy teplé užitkové vody je vybaven zařízením pro likvidaci legionely. Vyskytuje se zde demineralizovaná voda a také ultra čistá voda pro medicinské provozy. Z vody se navíc vyrábí sterilní pára pro provoz přístrojů. Dům topí, chladí, dalo by se říci, že nic neobvyklého. Dům dále větrá, jednak větrá inteligentně, ale také udržuje ve vybraných čistých prostorech přetlak v třídě čistoty ISO5 a ISO7 podle třídy prostoru (dle ČSN EN 14644-1). Přetlakové větrání je řešeno dle DIN 1946-4, která efektivně definuje provoz čistých prostorů v nemocnici. Přetlak je dynamicky regulován jak podle aktuálních potřeb provozů, tak i aktuálního atmosférického tlaku, který kolísá v závislosti na počasí, teplotě, rychlosti a směru prodění vzduchu. Atypické je provedení silnoproudých instalací, které je dle ČSN 33 2000-7-710 ve více druzích, a to MDO (málo důležité obvody), DO (důležité obvody), ZIS (zdravotnická izolovaná soustava) a VDO (velmi důležité obvody). Celá budova a její provoz je napojen na slaboproudé rozvody včetně integrace sytému řízení budovy přes velín. Vlastní ovládací software je koncipován tak, aby bylo možné budovy ovládat z mobilu či tabletu v různých stupních přístupu jak facility managementu, tak i běžných uživatelů jako je lékař, sestra, sanitář či pacient. Je zde ale ještě další systém rozvodů a tím je je potrubní pošta. Ta je řešena ve dvou systémech, a to průměr 110 mm pro standartní dopravu materiálu a vzorků včetně léku po robotizaci lékárny, ale také průměr 160 mm pro transport sterilních nástrojů a krevních přípravků. Rozsáhlý je systém meziplynů. Je zde osm druhů, tedy osm systémů a rozvodů. Jde o čistý kyslík dle LEK 15, oxid dusný, oxid uhličitý, stlačený vzduch o tlaku 4, 8 a 15 bar pro medicinské účely dle LEK 15 a pak také stlačený technický vzduch 8 bar. Poslední je rozvod vakua 850 mbar pro odsávačky. Předpisy LEK jsou vydávány Státním ústavem pro kontrolu léčiv, tato média jsou deklarována jako léčivo a jsou podávána přímo pacientům v procesu léčby jako podpora životních funkcí, či jim dokonce tyto základní životní funkce (dýchání) nahrazují.
 
Rozšíření stavebního BIM modelu o část technického zařízení budov
 
Po zahájení stavebních prací dodavatele stavby jsme započali v ateliéru připravovat rozšíření stavebního BIM modelu o část technického zařízení budov pro dodavatele stavby. Jak je výše popsáno, jde o velmi mnoho systémů. Tým čtyř lidí strávil na vytváření tohoto modelu celkem cca 8000 hodin a dalších cca 650 hodin se věnoval koordinaci a řešení kolizí rozvodů.
Původní výkresová dokumentace technického zařízení budov byla, na rozdíl od stavební části, zpracována jen ve 2D formátu, tedy jako plochý výkres bez třetího rozměru a databázových informací. Vzniká zde tak dvojitá práce, než kdyby se stavba přímo řešila v BIM software, ale s ohledem na čas přípravy projektové dokumentace a postup realizace stavby byl tento oddělený postup (tj. nejdříve tvorba 2D dokumentace v roce2015 a tvorba BIM modelu v roce 2018) aplikován s ohledem na složitost a rozsáhlost problematiky. Původní dokumentace obsahovala jen 2D koordinaci sítí, vymezovala koridory pro vedení, odbočovací místa apod.
 
Obr.3a, 3b, 3c   – vizu model všech TZB
 
Prvním krokem bylo třeba vytvořit BIM model vzduchotechniky. Jedná se o objemově největší prvky, od nichž se budou vyvíjet další prvky a také jejich závěsy. Byly tedy vymodelovány rozvody vzduchotechniky včetně izolací, do vlastností prvků byly přidány materiálové informace (proudící médium s jeho vlastnostmi, vlastní potrubí, typ izolantu). Vzduchotechnické jednotky a koncové prvky jako indukční trámy byly přidány jako knihovní prvky získané přímo od konkrétního výrobce zařízení, tedy včetně jeho databázových informací.
 
Obr. 4 – vizu l jen VZT
 
V dalším kroku byly přidáno žlábování pro elektroinstalace jak silnoproudé, tak slaboproudé, včetně systému měření a regulace integrovaného do systému řízení budovy. Dále ze silnoproudých instalací byla přidána svítidla, která jsou významných prvkem v podhledu. Ta byla již osazena do modelu rastru podhledu ze stavebního modelu. Běžné kabely nebyly modelovány, mimo jiné s ohledem na skutečnost, že jich je v budově 1200 km (z toho 500 km silnoproudých kabelů systémů MDO, DO, ZIS a VDO a 700 km slaboproudých systémů jako je strukturovaná kabeláž, zabezpečovací systémy, evakuační rozhlas, elektronická kontrola vstupu, systém sestra pacient včetně telemetrie, vyvolávací systém, jednotný čas, audio vizuální systém, informační a naváděcí systém). V BIM jsou ale vyneseny rozvody vysokého napětí a páteřní rozvody. Jde o velké kabely 240 mm2 či 120 mm2 nebo 90 mm2, které  mají poloměr otáčení více než 2 m a proto je třeba s nimi v prostorové koordinaci počítat.
Významnou a nemalou položkou jsou rozvody tepla a chladu. Opět se jedná primárně o trubní rozvody, které mají vlastnost medií, trubky a izolantu. Koncovými prvky jsou jednak deskové topné plochy, které vznikly z knihoven výrobců a také indukční jednotky a jednotky přesné klimatizace. Zde bylo nutné vytvořit vlastní knihovny pro tyto prvky z důvodu absence prvků od výrobců konkrétních jednotek formou jejich vymodelování.
 
foto 5a - vizu jen UT+‘CHL
 
Rozvody vody a  kanalizace byla vytvořena v modelu včetně příslušných vlastností. Negativním prvkem při tvorbě byla problematika spádů kanalizace. Zde při následné optimalizaci koordinace docházelo k  problémům s přesuny, kdy šikmá trasa nefunguje jako celý prvek a musí se postupně přesouvat po částech.
 
Obr. 6a  – vizu jen ZTI
 
Podobným systémem byly vytvořeny i modely ostatních rozvodů tak, jak byly zmíněny výše v článku, tedy rozvodů mediplynů či potrubní pošty.
Model a jeho data byla kompletně vytvářena v jednom nativním datovém formátu prostřednictvím software ARCHICAD. Na datovém modelu pracovalo více osob současně, a to díky prostředí BIM CLOUD, které běží jako serverová aplikace a sdružuje modelová data. Modelová a výkresová data jsou sdružena v jednom datovém souboru od všech členů týmu, technologie BIM CLOUD umožnila kontrolu a koordinaci v reálném čase, tj. jednotliví členové týmu viděli v daných časových úsecích přírůstky BIM modelu ostatních a případně průběžně dokázali reagovat průběžně na drobné kolize. BIM model TZB a původní BIM model stavby je nyní jedním datovým souborem umožňujícím export do formátu IFC případně do jednodušších formátů jako je BIMx.
Takový datový model však s sebou nese i negativa, kterými jsou velikost souboru, vytížení sítě a vlastního BIM CLOUDu. Tvorba modelu probíhala na grafických stanicích s procesovým jádrem i7 případně XEON a na grafických kartách QUADRO. Velký objem přenesených dat při průběžném ukládání souboru plně vytěžoval síť, která běží na optice SFP+ s přenosovou rychlostí 10 Gbps, ale při průběžné tvorbě BIM modelu se nejslabším článkem stalo diskové pole serveru, na kterém běžel vlastní BIM CLOUD. Pro plynulost tvorby muselo dojít k úpravě serveru na technologii SSD s rozhraním NVMe tak, aby stačila tyto datové toky ukládat bez zdržování jednotlivých zpracovatelů. Náklady na IT infrastrukturu projektových ateliérů budou v budoucnu s ohledem na vyšší a vyšší podrobnost stoupat s plánovanou aplikací těchto modelů při výstavbě a poté i při provozování budov. Jednak se bude jednat o hardwarovou náročnost při tvorbě zdrojových dat, a poté o distribuci dat ke klientovi, respektive uživatelům.
 
Obr. 7 – printscreen nastavení BIM CLOUD
 
S hotovým BIM modelem od projektanta je nutné dále specificky pracovat v přípravě stavby a při realizaci . Zde je nutné konstatovat, že jsou dvě kategorie klientů – jedni, kteří umí moderní technologie využívat (minorita), a pak ti druzí, kteří tuto technologii nepoužívají a nechtějí používat. Bohužel zde jich je většina.
Pozitivní zkušeností při výstavbě přinesly „drátenické profese“ tedy rozvody silnoproudu, slaboproudu a měření regulace. Ty dokáží využívat exportní IFC formát z BIM modelu efektivně a budeme dále sledovat jejich využití formátu při integraci do systému řízení budovy a navazujících aplikací.
 
Obr. 8– printscreen z IFC prohlížeče
 
Při další aplikaci BIM  modelů narážíme na celkovou nepřipravenost IT infrastruktury dodavatelů na využití dynamického BIM modelu. Je nutné říci, že primárním problémem je vůbec připojení ke CLOUDu projektanta, kde jsou udržována aktuální data. Stavba, a poté i užívání je velmi živý organismus. Při tvorbě se mnohé drobně mění podle aktuálních časových a personálních možností dodavatelů a tyto změny jsou průběžně projektantem zanášeny do modelu. CLOUD projektanta informuje uživatele, co se změnilo a kdy se změnilo. Stačí se jen připojit a nastavit si formát synchronizace dat a reportingu. Neznalost problematiky BIM a potřeby pracovat ve sdíleném CLOUD prostředí a nechuť řady účastníků něco měnit velmi znesnadňuje efektivní využití pozitivních přínosů této metodiky.

Obr. 9– printscreen z IFC prohlížeče
 
U dodavatelů staveb v převážné míře chybí vybavení pro užívání BIM modelu a to hlavně na softwarové úrovni Proto je u nich oblíben export „obyčejného“ a také „nechytrého“ PDF. Z vlastního BIM modelu exportujeme výkresové zobrazení řešené problematiky formou katalogu koordinačních detailů technického zařízení budov. 
Podobná situace je i u technického dozoru stavby. Je preferována klasická dokumentace, i když v exportním provedení PDF či DWG, tedy ve 2D formátu s „předžvýkaným“ 3D zobrazením.
Využívání BIM modelů by investorům, jejich dozorům a dodavatelům ušetřilo mnoho starostí. Stavbyvedoucí by mohli lépe a rychleji organizovat montážní čety v prostoru a čase tak, aby si nepřekáželi a dokázali efektivně využívat prostor stavby. Dále by stavbyvedoucí dokázali lépe práci kontrolovat a ověřovat, jednotlivé profese by o sobě vzájemně věděly a  mohly by předcházet prostorovým kolizím - tj. „nemontovaly by si trubky do cesty“.
Aplikace BIM modelů má před sebou v následujících letech (doufáme, že jen v měsících) velký rozvoj, který půjde s rozšířenou realitou. Existují již virtuální brýle, ale existují i brýle pro rozšířenou realitu. Příkladem je produkt Microsoft HoloLens 2, pro který jsou již v beta testování produkty pro načtení IFC modelu do brýlí a jeho promítání na reálném staveništi pomocí kalibračních znaků. Příští měsíce budou v tomto směru zlomové pro širší nasazení.
 
Provozování stavby
 
Po dokončení stavby, které je v případě projektu Oblastní nemocnice Náchod plánováno
 v roce 2020, nastává část provozování. Tato část opět dokáže efektivně využívat BIM model pro svůj provoz. Od managementu ploch, přes plánovaný servis či crash reporting. Náklady na provoz budovy tvoří 80-90 % z ceny celého životního cyklu. Pokud mluvíme o tom, že
20 % ceny tvoří vlastní stavba, tj. 2,5 mld. Kč bez DPH, tak v životním cyklu bude provoz a údržba budovy stát dalších 12,5 mld. Kč bez DPH. Nejedná se tedy o malé peníze. Pokud aplikujeme pravidlo, jež je u klientů, kteří nasadili BIM facility management, tak šetří 30 % provozních nákladů. 30 % z 12,5 mld. Kč je 3,75 mld. Kč, což je velmi zajímavá částka. Zde závisí na investorovi či uživateli, zdali se této příležitosti chopí a navážou na zpracovaný BIM model stavby, který bude udržován aktuální až do dokončení stavby, tedy do roku 2020.
 
Závěr
 
Stavba oblastní nemocnice Náchod je velkým investičním celkem Královéhradeckého kraje a je jednou z prvních velkých zdravotnických staveb období 2020-2030, kdy je plánováno investovat do zdravotnických budov takovéhoto a většího rozsahu v rámci vytvoření kvalitního zázemí pro zdravotnictví. Projekt této stavby je komplexně vytvořen technologií BIM, která je ve státním sektoru ojedinělá i s o hledem na typ stavby, ale v soukromém sektoru velkých investičních celků začíná být standardem (zvláště u nájemních kancelářských budov). Potenciál BIM modelu využívá projektant, drobnou částí dodavatel stavby. Budoucnost ukáže, jak se této příležitosti chopí investor či uživatel. 
 

Základní informace

  • Název stavby: Oblastní nemocnice Náchod – 1. etapa – pavilony K a J
  • Stavebník: Královehradecký kraj
  • Dodavatel stavby: Sdružení Geosan Group a.s. a BAK a.s.
  • Autor návrhu: Ing. arch. Jan Žlábek (OBERMEYER HELIKA a.s.) Ing. Jiří Slánský, Ing. Kateřina Hon (oba JIKA-CZ s.r.o)
  • Zpracovatel projektové dokumentace: JIKA-CZ s.r.o.
  • Hlavní inženýr kanceláře: Ing. Jiří Slánský (JIKA-CZ s.r.o)
  • Hlavní inženýr projektu: Ing. Kateřina Hon a Petr Bečička (oba JIKA-CZ s.r.o)
  • Projektové práce: 2014-2015
  • Realizace: 2018-2020
  • Náklady celkem: I. Etapa 1,95 mld Kč bez DPH, II. Etapa 0,55 mld Kč bez DPH

Přílohy

Co si myslíte o tomto projektu?

Ukázky projektů BIM

Corso Court

Stavba realizovaná plně v BIM, nově s BIM koordinátorem

Corso Court

Ukázky projektů BIM

Palmovka Park IV

Administrativní objekt na Praze 8, projekt plně realizovaný v BIM, včetně TZB

Palmovka Park IV

Ukázky projektů BIM

Byty Malešice

Polyfunkční komplex s převažující bytovou funkcí. Minimalizace kolizí díky BIM.

Byty Malešice

Ukázky projektů BIM

Rezidence Korunní

Obytný komplex ve stávající zástavbě. Stavební i marketingová dokumentace pomocí 3D BIM.

Rezidence Korunní

Ukázky projektů BIM

Univerzitní knihovna

BIM projekt Univerzitní knihovny - Stavební fakulta VUT v Brně

Univerzitní knihovna

Ukázky projektů BIM

Obytný areál U Hranic

Novostavba domu v hustě zastavěném území Prahy 10

Obytný areál U Hranic

Ukázky projektů BIM

Obytný soubor Cihelna

Rozsáhlý bytový soubor v Praze - Uhříněvsi

Obytný soubor Cihelna

Ukázky projektů BIM

Projekt FIVE

Moderní sedmipodlažní kancelářský objekt zachovávající historickou fasádu

Projekt FIVE

Ukázky projektů BIM

VDJ Zbýšov

Stavební úpravy Vodojemu Zbýšov

VDJ Zbýšov

Ukázky projektů BIM

Výrobná hala Humenné

Nové vzduchotechnické zariadenie vrátane rozvodov vzduchotechniky

Výrobná hala Humenné

Ukázky projektů BIM

Obytný areál U Hranic - TZB

TZB projekt novostavby domu - Praha 10

Obytný areál U Hranic - TZB

Ukázky projektů BIM

Budova CCN

Administratívna budova a výrobná hala pre CCN Group Beluša

Budova CCN

Ukázky projektů BIM

Projekt RD Veslařská - Brno

Novostavba rodinných domů, s celkem sedmi byty (ZTI, plyn)

Projekt RD Veslařská - Brno

Ukázky projektů BIM

Záhradné vily - Vavrica

3 bytové domy tvoriace samostatný urbanistický a architektonický celok situovaný v blízkosti lesa

Záhradné vily - Vavrica

Ukázky projektů BIM

Slovaktual Pravenec

BIM projekt haly

Slovaktual Pravenec

Ukázky projektů BIM

Rekonstrukce nemocnice Tišnov

I. etapa novostavba ambulantního traktu

Rekonstrukce nemocnice Tišnov

Ukázky projektů BIM

Moravské zemské muzeum

Centrální depozitář Rebešovice – I. etapa

Moravské zemské muzeum

Ukázky projektů BIM

UK - 2. LF dostavba areálu

Dostavba areálu 2.LF - Plzeňská - 3. etapa

UK - 2. LF dostavba areálu

Ukázky projektů BIM

Twin City - Mlynske Nivy

City Business District, Bratislava

Twin City - Mlynske Nivy

Ukázky projektů BIM

Riverview Praha

Administrativní budova v Praze na Smíchově s prvky skandinávské architektury

Riverview Praha

Ukázky projektů BIM

Corso Court (EBM)

Moderní administrativní budova v Praze 8

Corso Court (EBM)

Ukázky projektů BIM

Nákupní centrum Central Jablonec

Projekt stavební části zpracován v BIM systému Revit

Nákupní centrum Central Jablonec

Ukázky projektů BIM

Vila Beroun

Revit při návrhu tvarově složitých objektů

Vila Beroun

Ukázky projektů BIM

ELI Beamlines - laserové centrum

TZB pro unikátní laserové centrum ELI

ELI Beamlines - laserové centrum

Ukázky projektů BIM

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Košice

Rekonštrukcia budovy UDZS

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Košice

Ukázky projektů BIM

API knižnica

MEP knižnica pre tvorbu systémov potrubia

API knižnica

Ukázky projektů BIM

Hotel Louis

Nové Mesto nad Váhom

Hotel Louis

Ukázky projektů BIM

Shop - nákupné centrum Bory

Bory Mall - Bratislava

Shop - nákupné centrum Bory

Ukázky projektů BIM

Centrála banky

SLSP

Centrála banky

Ukázky projektů BIM

EKOM, Piešťany

Novostavba ultra-nízkoenergetické administrativní budovy připravovaná v BIM systému REVIT

EKOM, Piešťany

Ukázky projektů BIM

HELSKE Product Park

Priemyselný komplex

HELSKE Product Park

Ukázky projektů BIM

Národný Futbalový Štadión

Štadión, ktorý bude spĺňať kritéria UEFA a FIFA

Národný Futbalový Štadión

Ukázky projektů BIM

Obchodní domy ASKO nábytek

Novostavby sítě obchodních domů ASKO nábytek

Obchodní domy ASKO nábytek

Ukázky projektů BIM

Polyfunkčný súbor NEW STEIN

Blumentálska, Legionárska, Bernolákova ul. Bratislava

Polyfunkčný súbor NEW STEIN

Ukázky projektů BIM

Jaguar Land Rover v Nitre - hala zvarovňa

Realizačný projekt vykurovania, chladenia, rozvody stlačeného vzduchu a plynu

Jaguar Land Rover v Nitre - hala zvarovňa

Ukázky projektů BIM

Nadace ABF

Nadace ABF vstoupila do světa BIM

Nadace ABF

Ukázky projektů BIM

Rozpočet administrativní budovy PARKVIEW - Praha

Rozpočet dle DSP z BIM dat

Rozpočet administrativní budovy PARKVIEW - Praha

Ukázky projektů BIM

Vila pod horou

Rekonštrukcia rozostavanej rodinnej vily, Martin

Vila pod horou

Ukázky projektů BIM

Južné mesto etapa C4

Bratislava-Petržalka

Južné mesto etapa C4

Ukázky projektů BIM

Parkovací dům v Praze 9

BIM projekt parkovacího domu systému P+R

Parkovací dům v Praze 9

Ukázky projektů BIM

Rezidence 1351

Projekt rezidenčního bydlení v Pardubicích

Rezidence 1351

Ukázky projektů BIM

Vetranie priestorov

Vetranie kuchýň, rodinných domov, skladových hál, odsávanie

Vetranie priestorov

Ukázky projektů BIM

ŠKODA AUTO – Inovační a tréninkové centrum logistiky

Vizualizace projektu pro Škoda Auto - Objekt ITCL

ŠKODA AUTO – Inovační a tréninkové centrum logistiky

Ukázky projektů BIM

Priemyselný park a Logistické centrum Sereď

SO 603 – TR 110/22 kV PP a LC Sereď

Priemyselný park a Logistické centrum Sereď

Ukázky projektů BIM

R 8151 Hu - ES 110/22kV Hurbanovo

Rekonštrukcia ES 110/22kV Hurbanovo

R 8151 Hu - ES 110/22kV Hurbanovo

Ukázky projektů BIM

Obytný súbor Škultétyho - Bratislava (BIM projekt)

OBYTNÝ SÚBOR ŠKULTÉTYHO, 2.FÁZA (3.4. ETAPA)

Obytný súbor Škultétyho - Bratislava (BIM projekt)

Ukázky projektů BIM

Kotolňa a strojovňa - OC Prešov

TZB

Kotolňa a strojovňa - OC Prešov

Ukázky projektů BIM

Průmyslová budova ŠKODA AUTO

Studie průmyslového objektu pro investora ŠKODA AUTO - BIM

Průmyslová budova ŠKODA AUTO

Ukázky projektů BIM

Bungalov 1874

Kompaktný 3-izbový bungalov

Bungalov 1874

Ukázky projektů BIM

BIM knižnice Lindab

Produkty v systéme BIM pre Revit a pre ArchiCAD

BIM knižnice Lindab

Ukázky projektů BIM

Obytný súbor Dunajská Košice

210 byt.jedn.

Obytný súbor Dunajská Košice

Ukázky projektů BIM

Rodinný dom nad mestom 2018

Subor osmich rodinných domov pri lese nad mestom

Rodinný dom nad mestom 2018

Ukázky projektů BIM

Projekt Bukovec

Apartmánový dom

Projekt Bukovec

Ukázky projektů BIM

CENTRÁLA NAŠA

Priestory pre výrobu, distribúciu a výdaj hotových jedál

CENTRÁLA NAŠA

Ukázky projektů BIM

Polyfunkčný dom - elektro

Elektro-rozvody

Polyfunkčný dom - elektro

Ukázky projektů BIM

Projekt Jaguar Land Rover Automotive Nitra

TZB na zvarovni, montážnej hale a hlavnej administratívnej budove

Projekt Jaguar Land Rover Automotive Nitra

Ukázky projektů BIM

Predajno-skladová hala

Hala stavebnín

Predajno-skladová hala

Ukázky projektů BIM

Opravárenská hala Praha Jih - České dráhy

Hala pro depo kolejových vozidel

Opravárenská hala Praha Jih - České dráhy

Ukázky projektů BIM

Hilti projekt

Výrobná hala

Hilti projekt

Ukázky projektů BIM

Klimatizace, chlazení

BIM projekty Air Technology

Klimatizace, chlazení

Ukázky projektů BIM

Dálniční stavby D1

Stavby dálnic a obchvatů

Dálniční stavby D1

Ukázky projektů BIM

Výrobní závod Schaeffler

Schaeffler Production CZ s.r.o., závod Svitavy

Výrobní závod Schaeffler

Ukázky projektů BIM

Obytný súbor Pod vrškami

Projekt štyroch trojpodlažných bytových domov

Obytný súbor Pod vrškami

Ukázky projektů BIM

Knižnica vzduchotechniky

BIM knižnica TECHNOV pre Revit MEP

Knižnica vzduchotechniky

Ukázky projektů BIM

Twin City - Mlynske Nivy - audit

Kancelárske centrum Twin City, Bratislava

Twin City - Mlynske Nivy - audit

Ukázky projektů BIM

Nekázanka 11

Adminsitrativní budova

Nekázanka 11

Ukázky projektů BIM

Educational Training Center IT4 Innovations

Objekt školicího střediska pro Národní superpočítačové centrum

Educational Training Center IT4 Innovations

Ukázky projektů BIM

Klimakom - ďalšie projekty

BIM v TZB

Klimakom - ďalšie projekty

Ukázky projektů BIM

Novostavba administrativní budovy ve Vsetíně - Bobrkách

BIM projekt

Novostavba administrativní budovy ve Vsetíně - Bobrkách

Ukázky projektů BIM

Hornooravská nemocnica s poliklinikou (HNsP) Trstená

Komplet projekcia chladenia a vzduchotechniky

Hornooravská nemocnica s poliklinikou (HNsP) Trstená

Ukázky projektů BIM

BIO banka - projekcia vzduchotechniky

TZB projekt

BIO banka - projekcia vzduchotechniky

Ukázky projektů BIM

Jednotné centrum riadenia dopravy (JCRD)

Objekt na Domkárskej ul. č. 9 v Bratislave

Jednotné centrum riadenia dopravy (JCRD)

Ukázky projektů BIM

Výrobní hala Spedos

TZB projekt - vzduchotechnika

Výrobní hala Spedos

Ukázky projektů BIM

Nuppu V. etapa

Area projekt, 11 objektov a spoločný park

Nuppu V. etapa

Ukázky projektů BIM

Plynová regulační stanice - Veolia a GasNet

Typová regulační stanice Q=10000 m3/hod

Plynová regulační stanice - Veolia a GasNet

Ukázky projektů BIM

Hasicí zařízení pro Albert ČR

Revit a projektování stabilních hasicích zařízení

Hasicí zařízení pro Albert ČR

Ukázky projektů BIM

BIM při rekonstrukci bytového domu v Kadani

BIM technologie při rekonstrukci a správě bytového domu

BIM při rekonstrukci bytového domu v Kadani

Ukázky projektů BIM

Košická futbalová aréna KFA

Moderný futbalový štadión

Košická futbalová aréna KFA

Ukázky projektů BIM

Štadión FC DAC Aréna

Futbalový štadión - Dunajská Streda

Štadión FC DAC Aréna

Ukázky projektů BIM

Brose Prievidza

Výrobný závod BROSE, I. a II. fáza

Brose Prievidza

Ukázky projektů BIM

Viacúčelový športový areál

Športový areál so základnou školou - Banská Štiavnica

Viacúčelový športový areál

Ukázky projektů BIM

Energetické centrum pre Jaguar Land Rover

Nový závod automobilky Jaguar Land Rover v Nitre

Energetické centrum pre Jaguar Land Rover

Ukázky projektů BIM

Sky Park - 4. veža

Projekt z architektonickej dielne Zahy Hadid

Sky Park - 4. veža

Ukázky projektů BIM

Modernizace oblastní nemocnice Náchod

Optimalizace oblastní nemocnice

Modernizace oblastní nemocnice Náchod

Ukázky projektů BIM

BROSE III

Priemyselný areál

BROSE III

Ukázky projektů BIM

SKY PARK RESIDENCE

Bytové domy Sky Park Residence

SKY PARK RESIDENCE

Ukázky projektů BIM

SKY PARK OFFICES

Kancelárska budova Sky Park Offices

SKY PARK OFFICES

Ukázky projektů BIM

Objekt Ostrava - Přívoz

Stavební úpravy objektů na p.č. 427, Ostrava - Přívoz

Objekt Ostrava - Přívoz

Ukázky projektů BIM

Rezidence Perucká - Praha

Rozvody vody, kanalizace a plynu v bytovém domě

Rezidence Perucká - Praha

Ukázky projektů BIM

Vodní elektrárna Raška (Srbsko)

Projekt zpracovaný metodikou BIM

Vodní elektrárna Raška (Srbsko)

Ukázky projektů BIM

Ponava City

Rezidenční čtvrť Ponava City v Brně

Ponava City

Ukázky projektů BIM

Administrativní sídlo LESY ČR

Hradec Králové

Administrativní sídlo LESY ČR

Ukázky projektů BIM

Multifunkční komplex NEUGRAF – Nová Grafická

Bydlení - multifunkční objekt

Multifunkční komplex NEUGRAF – Nová Grafická

Ukázky projektů BIM

Strecha priemyselného objektu

Detaily strešných konštrukcií

Strecha priemyselného objektu

Ukázky projektů BIM

Závod pro výrobu hormonálních preparátů

Čisté prostory, Rusko

Závod pro výrobu hormonálních preparátů

Ukázky projektů BIM

Výroba léčiv pro veterinární použití

Čisté prostory - Česká republika

Výroba léčiv pro veterinární použití

Ukázky projektů BIM

Rekonstrukce závodu na zpracování krevní plazmy

Čiské prostory - Rusko

Rekonstrukce závodu na zpracování krevní plazmy

Ukázky projektů BIM

Vestavba operačních sálů

Čisté prostory pro zdravotnictví

Vestavba operačních sálů

Ukázky projektů BIM

Rekonstrukce výrobního závodu

Čisté prostory - výroba

Rekonstrukce výrobního závodu

Ukázky projektů BIM

Vestavba laboratoří

Čisté prostory - ČR

Vestavba laboratoří

Ukázky projektů BIM

Pasivní dům Kudlov

ALPH - energeticky pasivní dům

Pasivní dům Kudlov

Ukázky projektů BIM

Bydlení Těrlicko

Pasivní domy ALPH

Bydlení Těrlicko

Ukázky projektů BIM

Bydlení Fryšták

Domy typu ALPH (Active Live Passive House)

Bydlení Fryšták

Ukázky projektů BIM

Fasády a střecha rodinného domu a obchodu

BIM projekt opravy fasády střech

Fasády a střecha rodinného domu a obchodu

Ukázky projektů BIM

ZŠ TGM Blansko

Pasportizace, rekonstrukce a přístavba k ZŠ

ZŠ TGM Blansko

Ukázky projektů BIM

Administrativní budova Mercury

Holešovice - hlavního město Praha

Administrativní budova Mercury

Ukázky projektů BIM

Bytové domy

Radová zástavba riešená v BIM

Bytové domy

Ukázky projektů BIM

Exhortní kaple

Geodetické zaměření, průzkumy, zpracování dokumentace pro fázi DUR, DSP a DPS

Exhortní kaple

Ukázky projektů BIM

Kostel sv. Martina ve zdi

Historický objekt - zaměření, model, krov

Kostel sv. Martina ve zdi

Ukázky projektů BIM

Obytný soubor Lesopark Motol A

Objekt A

Obytný soubor Lesopark Motol A

Ukázky projektů BIM

Obytný soubor Lesopark Motol C

Objekt C

Obytný soubor Lesopark Motol C

Ukázky projektů BIM

Maison Ořechovka

Vícefázový projekt bytových domů

Maison Ořechovka

Ukázky projektů BIM

Obytný soubor Braník

Soubor bytových domů - Praha

Obytný soubor Braník

Ukázky projektů BIM

Teplárna Třebíč

Technologická konstrukce - BIM

Teplárna Třebíč

Ukázky projektů BIM

Golf Resort Hodkovičky

Obytný soubor

Golf Resort Hodkovičky

Ukázky projektů BIM

Selský dům Životice

Dvou etapový projekt rekonstrukce historické budovy selského domu a přístavba dvou novostaveb.

Selský dům Životice

Ukázky projektů BIM

Rodinný dům v Ostravě

Projekt celkové přestavby rodinného domu ze 70. let. Zpracování projektu proběhlo metodou BIM včetně fázování stavby (4D) a virtuální reality.

Rodinný dům v Ostravě

Ukázky projektů BIM

Byt Na Fifejdách

Projekt zpracovaný metodou BIM včetně fázování stavby (4D)

Byt Na Fifejdách

Ukázky projektů BIM

Porsche Horná streda

Vývojové centrum s výrobnou a skladovacou halou (Werkzeugbau s.r.o)

Porsche Horná streda

Ukázky projektů BIM

Polyfunkční objekt Kotkova

Polyfunkční objekt s byty a nájemními prostory

Polyfunkční objekt Kotkova

Ukázky projektů BIM

Bytový dům Lidická - TRIANGL TOWER

BIM projekty bytového domu - Brno

Bytový dům Lidická - TRIANGL TOWER

Ukázky projektů BIM

Rekreační areál Riviéra Brno

Volejbalová hřiště (soubor staveb)

Rekreační areál Riviéra Brno

Ukázky projektů BIM

Výměníková stanice

Ohřev TUV

Výměníková stanice

Ukázky projektů BIM

AQUALAND MORAVIA - Pasohlávky

Rozšíření venkovních atrakcí Pasohlávky

AQUALAND MORAVIA - Pasohlávky

Ukázky projektů BIM

Strojovňa tepelných čerpadiel

Vykurovanie, chladenie a príprava ohriatej pitnej vody pre 4 bytové domy

Strojovňa tepelných čerpadiel

Ukázky projektů BIM

Vodná nádrž Zadná voda

Lyžiarske stredisko Jasná – Nízke Tatry, Slovensko

Vodná nádrž Zadná voda

Ukázky projektů BIM

Zjazdová trať Skalka

Lyžiarske stredisko Ještěd, ČR

Zjazdová trať Skalka

Ukázky projektů BIM

Bytový dům Chodovec - Gemma

GEMMA, PRAHA 4 CHODOV

Bytový dům Chodovec - Gemma

Ukázky projektů BIM

Pedagogická fakulta - rekonstrukce

Kompletní rekonstrukce objektu v ul. Rettigové, Praha 1

Pedagogická fakulta - rekonstrukce

Ukázky projektů BIM

Geodetická dokumentace skutečného stavu kostela Sv.Mikuláše v Praze

Laserové skenování

Geodetická dokumentace skutečného stavu kostela Sv.Mikuláše v Praze

Ukázky projektů BIM

Kemp Tília Gäceľ

Rekreačný objekt

Kemp Tília Gäceľ

Ukázky projektů BIM

Vědecké centrum Refresh pro VŠB-TUO

Laboratoře a vývojová pracoviště - Ostrava - Poruba

Vědecké centrum Refresh pro VŠB-TUO

Ukázky projektů BIM

Mateřská škola Pohořelice

Nová spádová mateřská škola v Pohořelicích

Mateřská škola Pohořelice

Ukázky projektů BIM

Centrum energetických a environmentálních technologií - EXPLORER

Nové výzkumné centrum CEETe v areálu VŠB-TUO

Centrum energetických a environmentálních technologií - EXPLORER

Ukázky projektů BIM

Ekonomická fakulta VŠB -TUO

Nová budova ekonomické fakulty - SBToolCZ

Ekonomická fakulta VŠB -TUO