Aktuality >> Význam metody BIM pro stavební praxi v ČR

Význam metody BIM pro stavební praxi v ČR

Předkládací zpráva pro Vládu ČR - 167/16

Aktuality

HoKoDoporučení Rady vlády pro stavebnictví pro Vládu ČR - č. 167/16 - Význam metody BIM (Building Information Modelling) pro stavební praxi v ČR.

Materiál se předkládá na základě Usnesení č. 2 Rady vlády pro stavebnictví České republiky ze dne 13. října 2015. Tímto usnesením Rada vlády uložila MPO průběžně sledovat vývoj metody Building Information Modelling neboli informačního modelování staveb (dále jen "BIM"), koordinovat a podporovat opatření směřující k jejímu uplatňování v ČR. Současně Rada vlády doporučuje vládě ČR přijmout opatření směřující k postupnému zavádění metody BIM v ČR s cílem snížení provozních i investičních nákladů s důrazem na aplikaci při zadávání veřejných zakázek, a dále navrhuje vládě ČR stanovit gestora pro zavádění BIM do praxe v ČR, přičemž navrhuje jmenovat gestorem Ministerstvo průmyslu a obchodu.
 

Přínosy BIM podle tohoto materiálu:

BIM je možností, jak lépe definovat požadavky na výslednou stavbu, transparentně elektronicky kontrolovat průběh stavby v jejích jednotlivých fázích, snadněji zhotovovat nezávislé posudky, minimalizovat vícenáklady při provádění staveb a zajistit lepší dostupnost podkladů a ekonomičtější provoz státem spravovaného majetku.

Všeobecně návrh stavby zpracovaný formou BIM modelu umožňuje zvýšení efektivity stavební výroby, kvalifikované a transparentní zadávání a hodnocení veřejných zakázek, zvýšení kvality projektové dokumentace, snížení chybovosti a odstraňování kolizí jednotlivých profesí, úsporu stavebních materiálů a snížení stavební pracnosti, zajištění dostupnosti relevantních informací o stavbě a v nich použitých stavebních výrobcích, zefektivnění správy dat a sjednocení datové základny, zvýšení bezpečnosti a životnosti staveb, zefektivnění řízení projektu, plnění požadavků na snižování energetické náročnosti budov.

Očekávaným přínosem je také modernizace a inovace postupů při procesu evidence a standardizace agendy staveb v oblasti veřejné správy, příprava podmínek pro budoucí digitalizaci agend povolovacích procesů staveb a zlepšení komunikace mezi veřejnou správou a účastníky stavebního procesu. Příspěvek k elektronizaci veřejných zakázek a podpora e-Governmentu (informace z BIM modelu lze využít také pro systémy prostorových dat pro veřejnou správu) jsou pak přirozeným důsledkem používání BIM, stejně jako podpora udržitelného růstu a inovací či upřednostnění kvality namísto ceny a elektronizace.
Úspora díky použití metody BIM, dle průzkumů provedených v zahraničí, činí 20 % z celkových nákladů za celý životní cyklus stavby. Mimo jiné investor používající BIM získá kontrolu ve všech fázích projektu (zvýšení transparentnosti), kvalitně zpracovaný model (má kladný vliv na rozhodování a řízení změn – přesnější kalkulace investičních i provozních nákladů), dojde ke snížení rizik spojených s přenosem informací (a tím i času a nákladů) a provázání projekční a stavební činnosti s provozováním a správou majetku (od návrhu až po demolici).

Jak je výše uvedeno, BIM přináší největší úspory při správě majetku. S ohledem na skutečnost, že většina nákladů životního cyklu stavby spadá až do období jejího užívání, schopnost snížit náklady na provoz stavby je, kromě pozitivních vlivů na investiční fázi, velice silným argumentem, proč systém BIM používat. Vlastníka a dlouhodobého uživatele stavby zajímají nejen provozní náklady, ale také kvalita, trvanlivost, snadná údržba a energetická efektivnost provozu objektu. BIM model se stává bohatým zdrojem informací pro Facility Management a pro provozní fázi projektu, protože data mají společný formát a v modelu jsou jednotně ukládány informace o všech zařízeních/částech stavby (záruční listy, návody použití, atd.).  Systém dokáže upozornit na aktuální termíny pravidelných oprav, revizí či kontrol u každého objektu, včetně umístění technologického uzlu. Nutná je však informovanost a vzdělávání těch, kteří mohou data z BIM modelu nejlépe využít.

Výhodou je, že s informačním modelem stavby lze na navrhované stavbě simulovat různé situace, pracovat s variantami a docílit tak ve výsledku optimalizovaného návrhu, který bude navržen v duchu zásad šetrného stavebnictví. Využívání metody BIM pro výstavbu nových či provoz stávajících staveb tak napomáhá docílit vysokých úspor z hlediska energií i stavebních materiálů a snížit ekologický dopad stavby na životní prostředí.

Vyžadovat použití zvláštních elektronických nástrojů, jako jsou elektronické grafické programy pro stavební informace a obdobné nástroje včetně nástrojů informačního modelování staveb již umožňuje směrnice Evropského Parlamentu a Rady č. 2014/24/EU, o zadávání veřejných zakázek. Tato směrnice je navázána na Strategii Evropa 2020, kde jsou výzkum a inovace identifikovány jako hlavní hybné síly budoucího růstu Evropy. Do českého právního prostředí je směrnice implementována novým zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, který nabude účinnosti dnem 1. 10. 2016. Ve směrnici je doslova zdůrazněno, že by měla být upřednostňována inovativní řešení s důrazem na náklady na celý životní cyklus stavby, její výkonnost a funkci. Zavedením BIM do procesu výstavby se nastartují inovační procesy nejenom ve stavebnictví, ale rovněž v navazujících průmyslových a technologických oborech. Umožněním využívání metody BIM dojde k souladu s  mezinárodními standardy při zadávání veřejných zakázek a harmonizaci s obdobnými postupy zaváděnými v Evropě a ostatních zemích. 

Předkládací zprávu a samotný materiál, který bude mít po schválení dopad na obor projektování a celého stavebnictví, najdete na webu Hospodářské komory České republiky:
Komora.cz

, Martin Slanec
Nový příspěvek
User avatar
Martin Slanec - 3. 11. 2016 11:03:27
   
Schváleno
Včera 2.11. vláda ČR toto usnesení schválila. Je to další výrazný posun k tomu, aby se metodika BIM začala používat i na státní stavební zakázky.