Aktuality >> Využitie BIM riešení v turistickom odvetví - TMR

Využitie BIM riešení v turistickom odvetví - TMR

Spoločnosť Tatry mountain resorts používa BIM nástroje Autodesk a Arkance Systems

Aktuality

Tatry mountain resorts, a.s. je top prevádzkovateľom horských stredísk a turistických služieb v regióne stred­nej a východnej Európy.  Je významným investorom v tatranskom regióne s ambíciami stať sa najväčším subjektom v turistickom odvetví strednej a východnej Európy, prostredníctvom zlepšovania kvality a rozširo­vania ponuky služieb.

Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. je so svojimi dcérskymi spoločnosťami (ďalej TMR, Skupina) lídrom v prevádzkovaní horských stredísk a zábavných parkov a poskytovaní turistických služieb v strednej a východnej Európe s portfóliom zahŕňajúcim najvýznamnejšie hor­ské strediská, zábavné parky, golfové rezorty a hotely v regióne.

Obchodná činnosť firmy je rozdelená do siedmych hlav­ných segmentov – Horské strediská, Zábavné parky, Golf, Reštauračné zariadenia, Športové služby a obcho­dy, Hotely a Realitné projekty. V rámci segmentu Horské strediská TMR vlastní alebo si prenajíma a prevádzkuje horské strediská vo Vysokých a Nízkych Tatrách, v Če­chách, v poľských Beskydách a najnovšie aj v Rakús­ku. Spolu ponúkajú 137 km lyžiarskych tratí. TMR tiež vlastní minoritný podiel v spoločnosti Melida, a.s., ktorá si pre­na­jíma a prevádzkuje stredisko Špindlerův Mlýn v Českej republike. Zábavné parky zahŕňajú slovenský Aquapark Tatralandia a Legendiu - Sliezsky zábavný park v Poľsku. V rámci najnovšieho golfového segmentu si Skupina prenajíma a prevádzkuje dva prestížne golfové rezorty v Českej republike. TMR tiež ponúka komplexné doplnko­vé služby v strediskách, ako sú reštauračné zaria­de­nia, lyžiarske školy, športové obchody a k tomu prenájom a servis lyžiarskeho vybavenia. TMR tiež vlastní alebo si prenajíma a zároveň prevádzkuje port­fólio atraktívnych hotelov vo svojich rezortoch s kapa­ci­tou vyše 2300 lôžok. Segment Realitné projekty je pre­važ­ne oriento­va­ný na rozvoj, budovanie a predaj apart­mánov a komer­čných priestorov a prenájom hotelov v rezortoch TMR.

BIM riešenie

V rámci rozvoja svojich činností spoločnosť zabezpe­čuje predprojektovú, projektovú prípravu, výkon inžinierskych činností pre realizáciu stavieb a vlastnú realizáciu sta­vieb. Na vyššie spomenuté využíva projekčný softvér Autodesk Civil 3D. Tento softvér používa najmä na tvor­bu štúdií realizovateľ­nos­ti nových zjazdových tratí, ich pozdĺžnych profilov, priečnych rezov a výpočtu kubatúr zemných prác. Ďalej je Civil 3D využívaný aj na tvorbu pozdĺžnych profilov navrhovaných OHDZ (osobných horských dopravných zariadení, hovorovo lanoviek a vlekov), a v neposlednom rade aj na štúdie vodných nádrží, ktoré tvoria zásobu vody potrebnej na technické zasnežovanie, ale slúžia aj ako protipožiarne nádrže.

Použitie Autodesk Civil 3D

V minulosti firma používala AutoCAD Map 3D, ktorý postačoval na tvorbu rôznych geografických informač­ných systémov (GIS), máp, analýz pozemkov, ako aj spracovávanie iných súborov (napr. *.shp, *.dgn). Časom ale prišla požiadavka tvoriť štúdie realizovateľnosti nových zjazdových tratí, terénnych úprav a aj vodných nádrží vo vlastnej réžii, najmä kvôli dlhým dodacím dobám od externých projektantov a to aj pri drobných úpravách štúdií a projektov. Toto bol jeden z hlavných dôvodov prejsť na Civil 3D, ktorý tieto požadované funk­cie obsahuje a obsahuje aj funkcie AutoCAD Map 3D, teda jeden softvér “na všetko”, čo pri práci firmy bolo potrebné.

Nasadenie Civilu 3D a dopĺnkov Arkance Systems prinieslo výrazné urýchlenie tvorby štúdií nových zjazdových tratí, vodných nádrží, a rôznych analýz terénu. Ďalšou výhodou je, že model je vždy dynamicky prekresľovaný, prepočítavaný a dáva potrebné informácie (kubatúry zemných prác, objem zadržanej vody v nádržiach, sklony zjazdových tratí,...

Viď TMR v katalogu BIM-ready spoločností a viď referencie Arkance Systems.

, Ladislav Molnár