Aktuality >> Využití BIM technologií při rekonstrukci bytového domu

Využití BIM technologií při rekonstrukci bytového domu

Rekonstrukce a správa bytového domu v Kadani

Aktuality

Společnost JAMPL-PSV se podělila o své zkušenosti s nasazením BIM technologií při rekonstrukci a správě bytového domu v Kadani.

O společnosti JAMPL-PSV s.r.o.

Těžištěm činnosti společnosti jsou od roku 1991 stavební a řemeslné práce menšího rozsahu se zaměřením na provozovatele a správce nemovitostí, ať už se jedná o bytová družstva nebo korporátní zákazníky. Portfolio aktivit však stále roste. Od devadesátých let obsahuje většinu činností, které zákazníci poptávají v rámci facility managementu (FM, správa nemovitostí). Firma pečuje o zelené plochy i komuni­kace, uklízí interiéry a zajišťuje administrativní podporu.

Nová technologie - nové výzvy

Nástup informačního modelování staveb (BIM) vnímá firma jako obrovskou příležitost poskytovat hodnotnější služby a zvýšit efektivitu na straně své i na straně zákazníků. Technologie Stavebnictví 4.0 nabízejí v tomto směru téměř nekonečné možnosti. Digitální propojení procesů návrhu stavby, její správy a udržování perfektně zapadá do vize oboru správy a údržby nemovitostí s tím, že nové mož­nosti komunikace se zadavatelem ve všech fázích život­ní­ho cyklu stavby jsou cenným bonusem pro obě strany. BIM proto bere firma jako přirozenou součást oboru a usi­lovně pracuje na tom, aby v jeho využití patřila ke špičce.
 

Naskenovaný objekt - mračno bodů
 

Využití BIM technologií

Pro zpracování dokumentace kompletní rekonstrukce, nástavby a přístavby, včetně zajištění 3D modelu a prostředků pro správu bytového domu v ulici Václava Havla v Kadani využila společnost JAMPL-PSV s.r.o. technologii Autodesk BIM.

Od papírové dokumentace

Zakázka na kompletní rekonstrukci bytového domu v ulici Václava Havla v Kadani byla původně cizí zakázkou. Investor měl dokumentaci pro rekonstrukci kompletně zpra­co­va­nou v papírové podobě, a to až do stupně pro stavební povolení. Při přechodu na metodu BIM byla proto řešena otázka návaznosti na již zpracovanou dokumentaci.

Software

BIM model i další součásti dokumentace jsou nyní zpracová­ny v software Autodesk Revit, který je plnohodnotným nástrojem k projektování staveb a jako takový byl schopný vyhovět všem potřebám zákazníka. Ten díky němu získal přesné výkazy výměr povrchových úprav nebo přesnější představu o situaci uvnitř i vně budovy a mohl tak efektivně finalizovat nedořešené detaily stavby. Výkonné CAD a BIM nástroje Autodesk jsme zapojili do naší projekční a stavební praxe a dnes jsou její nedílnou součástí. Protože jsme svěřili optimalizaci a správu tohoto software do rukou společnosti CAD Studio, můžeme se plně soustředit na práci. Společnost CAD Studio je nám kromě každodenní technické podpory  schopna poskytovat např. i sadu aplikací, která svými funkcemi doplňuje Autodesk Revit v českém prostředí (Revit Tools) nebo je nám partnerem při medializaci naší společnosti a naše schopnosti a zkušenosti prezentuje na webových stránkách portálu BIMfo.

Projekt

V rámci pasportizace firma provádí obvykle vlastní zaměření z mračen bodů. V tomto případě vznikal pasport i PD skutečného stavu z papírové dokumentace, nicméně skuteč­ný stav objektu si zákazník přál změřit a data jsou v modelu zahrnuta. Digitální dokumentace vznikla především s ohle­dem na dokončovací práce a další fáze životního cyklu stavby. Pro investora jsme zpracovali jak pasport původního stavu objektu, tak stav nový. Neméně důležité jsou také možnosti digitální archivace dokumentace a její využití pro správu nemovitosti.
 

Původní stav – 3D model

Nový stav – 3D model


 

Realizace

Realizace stavby probíhala dle původní papírové projektové dokumentace. Na závěr realizace se začaly řešit otázky projektové dokumentace skutečného provedení, výkazy dokončovacích prací, vizualizace interiérů a exteriérů, a příprava bytového domu pro následnou správu a údržbu, přičemž investor zvolil zpracování metodou BIM a technologie laserového skenování, které všechny tyto otázky řeší. Vizualizace nyní budou sloužit mimo jiné jako podklad pro další rozvoj okolí stavby.

Správa budovy

Přestože se v rámci přechodu na BIM a Stavebnictví 4.0 firma věnuje projektování staveb, nezapomíná ani na jejich údržbu a spravování, které společnost JAMPL-PSV s.r.o. živí téměř třicet let. Pro bytový dům v ulici Václava Havla v Kadani proto navrhla proces dalšího využití informačních modelů pro správu a údržbu objektu.
 

Stavba po realizaci

Databázový software BIM.Point z českých dílen, přístupný přes webové rozhraní, je pro takové využití vhodným nástrojem. Pracuje s otevřeným formátem souborů .ifc. Veškerá data o stavbě a všech jejích součástech udržuje na jednom místě, v přehledné struktuře a kdykoli přístupná. Díky web API navíc umožňuje zpracování dat dalšími aplikacemi na straně klienta. Naše procesy nezapomínají ani na případné úpravy v modelu, které i nadále probíhají v aplikaci Autodesk Revit.


Komentář: Lukáš Staník, BIM manažer na zakázce bytového domu v ulici Václava Havla:

“Díky prostředkům Autodesk BIM, BIM.Point a našim zkušenostem jsme mohli klientovi nabídnout kompletní řešení – od převodu do digitální podoby, přes samotnou realizaci až po zajištění efektivního prostředku pro správu budovy. Tím jsme splnili beze zbytku požadavek vytvořit zakázku s nejlepším poměrem ceny realizace a užitné hodnoty díla. Potvrzuje se nám, že moderní technologie BIM ve spojení s našimi zkušenostmi nám vkládají do rukou silné nástroje, se kterými obstojíme v dnešním nejtvrdším konkurenčním prostředí.“

Viz též ukázkový projekt

, Richard Stránský