Aktuality >> Výhody a skúsenosti využitia BIM z pohľadu developera

Výhody a skúsenosti využitia BIM z pohľadu developera

Praktické skúsenosti HB REAVIS

Aktuality

Medzinárodná developerská skupina HB REAVIS vznikla v roku 1993 v Bratislave. Pôsobí na trhoch v strednej Európe (Poľsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko), v Spojenom kráľovstve a v Turecku. Celkovo doposiaľ realizovala 917,500-tisíc metrov štvorcových moderných kancelárií, obchodno-zábavných a logistických centier. Ďalších vyše milióna metrov štvorcových je vo fáze realizácie, plánovania alebo povoľovania výstavby. Na všetkých trhoch HB REAVIS využíva integrovaný obchodný model zahŕňajúci development, výstavbu, správu majetku a investičný manažment. Spoločnosť má celkové aktíva 2,1 miliardy EUR s čistou hodnotou 1,2 miliardy EUR. S vyše 500 odborníkmi pracujúcimi po celej Európe patrí HB REAVIS medzi lídrov na trhu komerčných nehnuteľností.
 
Potvrdzujú to aj získané ocenenia ako napríklad „Developer roka 2015 v strednej a východnej Európe“ udelený odbornou porotou CEE Quality Award, či UK Property Awards za najlepšiu kancelársku architektúru v Londýne v roku 2015 za projekt 33 Central. Viac informácií získate na www.hbreavis.com.
 
Aby naše realitné projekty boli naozaj výnimočné a náklady počas výstavby boli čo najefektívnejšie vynaložené, od roku 2010 využívame BIM technológie. Vďaka využitiu BIM bola naprojektovaná a postavená administratívna budova v Bratislave - Forum BC ktorá získala certifikát BREEAM Excellent ako 1. administratívna stavba na Slovensku.


 
V úvode nasadenia BIM sme museli riešiť klasické problémy:
 • výber softvéru, prvotné náklady na hardvér a softvér
 • dlhší nábeh pri zaškoľovaní kolegov a nastavení požadovaných výstupov
 • nedostatok kvalifikovaných projektantov profesií pracujúcich v BIM
 
Pri celkovej projekčnej praxi a následnom nasadení BIM sme prešli rôznymi vývojovými fázami od 2D dokumentácie k 3D a BIM modelom, ktorých prínosy a nedostatky sú popísané v nasledujúcom texte.
 

 
Dokumentácia 2D / Koordinácia 2D
Súvisiace nedostatky:
 • Prekrývanie rozvodov, textov, značenia
 • Nemožnosť odhalenia všetkých kolízií
 • Nedostatočné údaje v architektonickom podklade
 • Chýbajúci popis spodných hrán, hlavíc, stropných zlomov, zateplenia
 

Koordinačný výkres
 
Profesie - dokumentácia 2D, Stavebná časť - BIM model
Statická a architektonická časť bola rozdelená do samostatných BIM modelov. Ako pri každom prvom projekte, musela byť prekonaná úvodná časovo náročná etapa nastavovania a testovania spolupráce.
 
Prínosy:
 • Vytvorenie relevantných podkladov pre profesie.
 • Poskytnutie neobmedzeného počtu čiastkových, pomocných rezov na požiadanie.
 • Tvorba kontrolných výkazov z modelovaných častí.
 
Súvisiace komplikácie:
 • Neskúsenosť projektantov, iné rozloženie práce v čase ako pri 2D projektovaní
 • Chýbajúce nastavenia 2D výstupov dokumentácie
 • Chýbajúca akceptácia zobrazovacích obmedzení 3D programu
 
 

  
BIM model statika a architektonická časť
 
 
Dodatočné premodelovanie 2D dokumentácie do 3D
Pri dodatočnom premodelovaní 2D dokumentácie bolo odhalené, že pri všetkých profesiách dokumentácia neobsahuje dostatok informácií potrebných pre tvorbu modelu a teda výstavbu. Bolo teda nutné spodrobnenie 2D dokumentácie.
 
Prínosy:
 • Odhalené veľké množstvo kolízií v 3D priestore
 • Odhalený nesúlad medzi údajmi v 2D dokumentácii a vzniknutým BIM modelom (výšky, spády, rozmery).
 • Výsledkom bolo menej autorského dozoru na stavbe po spodrobnení dokumentácie
 

Ilustrácia odhalených kolízií v 3D (zelená a červená farba značí prvky v kolízii)
 
Súvisiace nedostatky:
 • Neefektívne opravy kolízií
 • Chýba komplexný pohľad projektantov na vetvy rozvodov (systém) ako celok
 
Spôsob lokálnej nápravy niekoľkých kolízií projektantom  v 2D
„Ako na stavbe“
 
 
 
 
 
 
 


Návrh úpravy riešenia vďaka komplexnému 3D pohľadu
 
 

 
 
 
 
Dokumentácia 2D a súčasne separátny BIM model
Nedôveru v úspešné ukončenie prvých projektov riešili niektoré projekčné tímy súčasným spracovaním 2D dokumentácie a súčasnou separátnou tvorbou BIM modelu.
 
Prínosy:
 • V modelovaných profesiách došlo rapídne k zníženiu kolízií
 
 
Súvisiace nedostatky:
 • Nemodelované profesie do 3D, sa ukázali byť hlavným zdrojom kolízií.
 • Zanesený nesúlad medzi dokumentáciou od projektanta dodanou v 2D a BIM modelom.
 • Dvojnásobná prácnosť pri opravách odhalených kolízií na strane projektanta
 • Dvojnásobná prácnosť pri porovnávaní 2D a 3D na strane investora
 
 

Ilustrácia kolízií profesii, ktoré boli dodané len v 2D a dodatočne premodelované
 
 
 

Nesúlad medzi dodaným 2D a BIM
 
 
Spodrobnenie 2D dokumentácie, dodavateľský BIM model
Pre firmy realizujúce TZB, často slúži 2D projektová dokumentácia len na predbežnú orientáciu a vypracovanie cenovej ponuky.
V spolupráci s dodávateľmi sa pristúpilo k overovaniu a spodrobneniu BIM modelov od projektantov v dostatočnom predstihu pred realizáciou.


Strojovňa chladenia spodrobnená a spracovaná dodávateľom
 
 
 
3D projektovanie, kompletný BIM model
Pri využívaní kompletného BIM modelu je stále aktuálna problematika dolaďovania spolupráce, kde spôsobujú problémy aj výmenné formáty.
Projektovanie pomocou rôznych programov, ktoré sú dôkladnejšie, menej dôkladné, komplexné, úzko profesné ako napríklad SHZ, ELEKTRO, STATIKA je možné zastrešiť napríklad programom Navisworks, ktorý umožňuje aj finálnu prezentáciu stavby, plánovanie v čase a samozrejme kontrolu kolízií.
 
 

 
 
 
 
 
 
Hlavné dôvody využitia BIM v HB Reavis:
 
 • zefektívnenie práce pri architektonických návrhoch s rýchlym overením riešenia
 • komplexná priestorová predstava a rýchle generovanie akýchkoľvek detailov, zjednodušenie komunikácie s konzultantmi a medzi oddeleniami
 • lepšia koordinácia profesií, redukcia kolízií a tým skrátenie času výstavby
 • zvýšenie presnosti, kvality a obmedzenie opráv
 • presné výkazy výmer
 • transparentnosť vzťahov s dodávateľmi
 • redukcia nepredvídaných okolností v harmonograme a navyšovania rozpočtu
 
Všetky tieto faktory majú vplyv na čas výstavby, zníženie nákladov a zvýšenie kvality stavby.
 
 
 
Naše bezprostredné ciele využitia BIM modelu

 
 


Product Design Team HB REAVIS
Peter Marčok                                                                                                      

, editor