Aktuality >> SFDI - Zavádění metod BIM pro dopravní infrastrukturu

SFDI - Zavádění metod BIM pro dopravní infrastrukturu

Materiál Státního fondu dopravní infrastruktury a Ministerstva dopravy

Aktuality

Státní fond dopravní infrastruktury schválil nový materiál podporující využití BIM technologií v oboru dopravních staveb - Plán pro rozšíření využití digitálních metod a zavedení informačního modelování BIM pro dopravní stavby. Jde o materiál vytvořený Pracovní skupinou SFDI pro BIM ustavenou v loňském roce. Na vytvoření materiálu se podíleli také: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo dopravy, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa železniční dopravní cesty, s.o. a Ředitelství vodních cest ČR.
Z preambule dokumentu:

BIM (Building Information Modelling nebo Building Information Management) je soubor procesů informačního modelování – vytváření, aktualizace a správy dat o stavebním projektu během celého jeho životního cyklu s cílem jej optimalizovat a dosáhnout odpovídající přidané hodnoty. V praxi je tato oblast spojena zejména s digitálním modelem stavby (BIM modelem) od projektování, přes vlastní procesy výstavby až ke správě stavby po celou dobu životnosti. Při využívání metody BIM jde především o změnu přístupu. Jedná se o spolupráci všech účastníků projektu v reálném čase na jednom modelu stavby. S informací o prostorových vazbách mohou být k jednotlivým stavebním prvkům přiřazeny další potřebné informace, jako jsou materiálové vlastnosti, ceny, požadavky na údržbu a opravy. Současně lze takový model účelně propojovat s časovým plánováním a vytvářet tak další rozměry modelu.

Výsledkem celého procesu je zvýšení efektivity při řízení přípravy, výstavby a správy stavby a snížení nákladů na její realizaci, a to využitím komplexního přístupu „digitalizace procesu výstavby“, včetně vytvoření komplexního digitálního modelu stavby, který je dostupný jak investorovi, tak jednotlivým dodavatelům. Je využitelný po celou dobu životnosti stavby, což znamená, že jsou k dispozici strukturovaná data již od prvotního návrhu, přes výstavbu, až po provozování stavby nebo správu budovy a případné rekonstrukce až po její demolici a ekologickou likvidaci nebo opětovné využití stavebního materiálu. Výhody zavedení BIM se projevují již v procesu přípravy projektu, kde lze odhalovat kolize a problémy, které by se musely řešit až na staveništi za mnohem vyšší náklady. Jedná se zejména o takzvané “clash detection“, kdy 3D model ukáže prostorové uspořádání, odhalí nežádoucí kolize konstrukcí, inženýrských sítí, mostních konstrukcí či zakládání. Možností je tyto analýzy řešit s ohledem na postup výstavby a předcházet tak kolizím i s dočasnými konstrukcemi a prověřovat konkrétní technologie výstavby. Dále lze lépe řešit postup výstavby a tím i optimalizaci celého procesu v rané fázi, kdy se objekty přesouvají pouze virtuálně. Stavební projekt tak získává další rozměry a umožňuje jeho efektivní řízení v souvislostech. V neposlední řadě lze v důsledku toho s větší přesností stanovovat výkazy výměr a na ně navazující cenové náklady, a to zejména s ohledem na případné budoucí změny a varianty, které lze s pomocí BIM modelu vyhodnocovat. Další nespornou výhodou je možnost prezentace stavby široké veřejnosti a výhoda při projednávání projektu, protože zejména vytvoření modelu pro marketingové a prezentační účely je v tomto ohledu velice snadné.
V procesu výstavby je například dosahováno výrazných přínosů využitím BIM modelu k automatickému navádění zemních strojů, aktuální kontrole harmonogramu stavby, řízení nákladů v čase a v neposlední řadě také k projednávání a odsouhlasení případných změn. Přes všechny známé výhody je v České republice v oblasti dopravních staveb zavedení informačního modelování v plné míře v současnosti na počátku cesty.

Dokument ke stažení:

PDF dokument (září 2017)


Více na webu SFDI.cz

, Martin Folber