Aktuality >> Proběhlo Fórum českého stavebnictví 2019

Proběhlo Fórum českého stavebnictví 2019

Ohlasy významné konference

AktualityDne 6.3.2019 se v kongresovém sále výstaviště PVA EXPO v Praze uskutečnil 15. ročník Fóra českého stavebnictví.

Za účasti zástupců jednotlivých ministerstev a vedoucích pracovníků stavebních firem, developerů, projektantů i dodavatelů stavebních materiálů a technologií se diskutovalo o současném stavu českého stavebnictví a jak se jej v blízké budoucnosti dotknou avizované záměry vlády, zejména Národní investiční plán a vznik ministerstva veřejného investování.

Po krátkém úvodu Martina Veselovského, který celou akci moderoval, si slovo vzala Marcela Pavlová z ministerstva pro místní rozvoj a informovala přítomné o aspektech řízení investiční výstavby, o problematice zdlouhavého povolování staveb a nutnosti legislativních úprav. Hovořila o vzniku národního investičního plánu, který musí být spojen s udržitelnou investiční politikou a nutností rekodifikace stavebního zákona.

Jiří Nouza, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR zhodnotil výsledky stavební produkce za rok 2018 a konstatoval, že výsledky byly lepší, než se očekávalo – celková hodnota investic předběžně vykazuje částku 510 mld. Kč, přesná čísla budou k dispozici v květnu. Podle jeho názoru vykazuje poměr výstavby liniových i pozemních staveb vyrovnaný poměr, přesto, že jsou oba sektory stále zatíženy zdlouhavým schvalováním staveb nebo komplikovaným výkupem pozemků atd. Vinou těchto faktorů se nedaří připravovat stavby veřejného zájmu v požadovaném rozsahu a v únosném čase. Další hodnocení se týkalo politiky bytové výstavby. Kritika zazněla na stav výstavby sociálního bydlení a podporu dostupného bydlení, které je nyní řešeno nařízením vlády o výstavbě sociálních bytů, a které je nyní stále nedostatečné.
 
V odpoledním bloku vystoupil makroekonom České spořitelny, Petr Zahradník, který hovořil o vývoji investic v oboru.  Uvedl, že v procesu dalšího optimálního vývoje není pouze nutnost rekodifikace stavebního zákona jediným problémem. Poukázal na to, že stanovení Národního investičního plánu je nutností, ale zároveň kladně hodnotil i vývoj ve stavebnictví za uplynulý rok z pohledu ekonoma a předpokládá i pozitivní vývoj v letech 2020-21.  Další jeho úvahy směřovaly například do návratnosti veřejných prostředků nebo úskalí konce příjmů z Evropské unie.

Další řečníci hovořili o aspektech současného stavebnictví – nutnosti tvorby a zavádění metodik BIM, o politice veřejného investování, nutnosti zvyšování přidané hodnoty, získávání pracovních sil do českého stavebnictví z řad současné mladé generace a využívání moderních technologií ať už z oborů IT (v pojetí stavebnictví 4.0 např. 3D tisk, digitalizace, robotizace staveb) nebo využívání nových moderních stavebních materiálů a environmentálních postupů (např. zelené střechy, využití fotovoltaiky atd.)

Jaroslav Nechyba, ředitel odboru koncepce BIM České agentury pro standardizaci hovořil o průběhu vytváření koncepce BIM z pohledu této instituce. Vysvětlil úkoly, které před úřadem stojí, popsal úkoly jednotlivých pracovních skupin, které byly pro tento účel založeny, zhodnotil práci úřadu na této koncepci za rok 2018 a zdůraznil provázanost se SFDI a MPO.

Závěrečný blok byl věnován příkladům již realizovaných projektů v evropském měřítku, kde se využívají moderní přístupy - např. vznik smart cities, moderní způsoby sběru a vyhodnocení demografických dat, které hrají roli při projektování a následné výstavbě určitého typu bydlení pro konkrétní typ obyvatel a jejich potřeb, realizovaných ve Švédsku nebo Finsku atd.  

A „last but not least“ - v úplném závěru konference vystoupili zástupci CAD Studia – Martin Folber a Lukáš Tunka - s konkrétními softwarovými nástroji, které současné trendy pomáhají transformovat do reality. V ukázkách byly představeny konkrétní postupy, např. způsob zpracování GIS dat v projekci dopravní infrastruktury nebo využití dat aplikace Autodesk Infraworks a následné převedení dat do příslušné projekční aplikace, využívání virtuální reality nebo cloud technologie. Lukáš Tunka se ve své prezentaci zamyslel nad současnými trendy modulárního stavebnictví a inteligentních prefabrikátů, které se „vyrábějí“ přímo na stavbě.

15. ročník Fóra českého stavebnictví je již minulostí. Přinesl opět velkou řadu zajímavých informací, pozitivních zpráv ale i kritického hodnocení, vizionářských pohledů i ukázek praktických zkušeností z každodenní praxe. Věřme, že se budoucí výroční setkání ponese ve stejném konstruktivním duchu, jako to letošní a budoucí řečníci budou moci prezentovat pouze pozitivní výsledky o rozvoji českého stavebnictví.

, Richard Stránský