Aktuality >> Požiadavky na projektovanie BIM modelov

Požiadavky na projektovanie BIM modelov

Zadávanie BIM projektov, metodika, výmena informácií

Aktuality


Dnes už nemožno pokladať požiadavku spracovať projekt v BIM, ako niečo zriedkavé, alebo výnimočné. Informačný model budovy je veľmi široký pojem, ktorý popisuje proces vytvárania modelu a s ktorým sa určite stretla väčšina z nás. Treba si ale uvedomiť, že BIM nie je len o projektovaní v 3D, ale predovšetkým o zdieľaní a vhodnej forme výmeny informácií v rámci celého životného cyklu stavby.

Tu sa často dostávame k problematike informácií – tj. nesprávnej, ba dokonca až nepostačujúcej definície zo strany zadávateľa, v akej informačnej podrobnosti (Level of development - LOD) sa bude vyžadovať odovzdanie BIM modelu. Pretože mnohokrát predstava investora o odovzdaní modelu v BIM je čiastočne, príp. úplne iná, ako predstava spracovávateľa (projektant, profesista, ...). Zadávateľ vyžaduje takéto spracovanie, či už z dôvodu budúceho využitia modelu pre účely výkazov výmer, facility managementu, atď., a to znamená, že model musí byť na to pripravený. Túto skutočnosť, ale treba jasne zadefinovať – ideálne formou zadávacieho dokumentu. Inými slovami, je teda nutné aby zadávateľ určil, v každom stupni projektovej dokumentácie, v akej informačnej podrobnosti sa bude vyžadovať spracovanie BIM modelu. A samozrejme platí to aj v opačnom prípade, ak to nie je jasne špecifikované, projektant by mal bezpodmienečne pred zahájením spolupráce (pre odhad časovej náročnosti, odhad práce, ceny, ...) vyžadovať tieto informácie od zadávateľa.

V obsahu tohto zadávacieho dokumentu by určite nemala chýbať:
1) jasná definícia na modely a ich detailnosť v jednotlivých stupňoch projektovej dokumentácie. A nie je to len o LOD. Dokument by mal bližšie definovať požiadavky pre mnohé ďalšie kategórie, napr.;
2) koordinácia modelu: je nutné presnejšie špecifikovať, aké kolízie budú akceptovateľné - napr. kolízie evidentne riešiteľné flexi potrubím, kolízia detekovaná cez vzduchovú medzeru, atď.;
3) riešiť problém s formou modelovania jednotlivých objektov v prílišnej, ale aj nepostačujúcej detailnosti;
4) ktoré časti modelu postačuje spracovať iba v 2D;
5) forma pripomienkovania, kontroly modelu
6) v akom programe, v akej verzií, v akých formátoch budú odovzdané jednotlivé časti modelu (arch, stat, tzb, ...);
7) prístup k modelu, zálohovanie modelu;
8) a mnohé ďalšie...

Táto metodika sa v praxi využíva čoraz viac a viac, spoločnosť CAD Studio participuje pri vytváraní takýchto zadávacích dokumentov, pomáha pri analýze, definovaní a spracovávaní požiadaviek na podrobnosť a detailnosť prvkov v modeli, aby sa predišlo zbytočným nezrovnalostiam či nezhodám pri preberaní/odovzdávaní BIM modelov.

, Martin Biras