Aktuality >> Pochopení projektových rolí v BIM

Pochopení projektových rolí v BIM

Jak informační modelování ovlivní role a odpovědnosti v projektovém týmu

Aktuality


Informační modelování sebou nese významnou změnu v pracovních postupech plánování a nejen to, je také důležité pochopit, jak tato změna ovlivní různé role a odpovědnosti v projektovém týmu. Projektový manažeři musí být schopni předvídat personální obsazení a současně i časovou náročnost zadaných úkolů průběhem všech fází projektu. K dosažení optimálního využití lidských zdrojů a časového fondu na projektu se musí spolehnout na předchozí zkušenosti z obdobných projektů, ale při přechodu na informační modelování se dostávají do obtíží, jelikož projekty založené na bázi BIM mohou výrazně změnit zažité postupy alokování lidských zdrojů, tak i návyky při sestavování harmonogramu projektu. Nicméně, projekt založený na bázi BIM lze rozdělit do několika hlavních rolí, které umožní projektovým manažérům určitou míru předvídatelnosti v rámci různých fází projektu. Ačkoliv vynaložené úsilí a personální obsazení se bude lišit mezi jednotlivými projekčními ateliéry ba dokonce i projekty, existují určité obecné role, se kterými se musí počítat na každém projektu.

Existují tři hlavní role:

  • Architekt: Je autorem návrhu stavebního záměru, na kterém řeší otázky jak estetické tak konstrukční.
  • Modelér: Vytváří 2D nebo 3D obsah, který přímo reprezentuje návrh stavebního záměru.
  • Kreslič: Pracuje s poznámkami a popiskami, vytváří výkresové prostory a různé náhledy na model, dopracovává detaily.

Tyto role představují obecné úkoly, které je třeba vzít v úvahu u každého projektu založeného na informačním modelu stavby. U rozsáhlých projektů mohou výše zmíněné role představovat jednotlivé členy projekčního týmu, zatímco u menších projektů může jedna a tatáž osoba plnit více rolí najednou. V další části článku si podrobně přiblížíme jednotlivé role a popíšeme si, jak tyto role mohou ovlivňovat pracovní postupy v projektu založeném na bázi BIM.

Charakteristika role architekta

Jak už bylo zmíněno na začátku, hlavním úkolem architekta je návrh stavebního záměru, na kterém krom estetických otázek řeší i otázky konstrukční. Ve fázi tvorby informačního modelu je úkolem architekta vyřešit zásadní otázky proveditelnosti návrhu a nadefinování jednotlivých stavebních elementů, vyřešení požadavků na prostor a vybavení, jakož i utužování vztahů se zadavatelem zakázky. Tato role je tou, která aplikuje stavební normy a standardy do projektu a měla by být přítomna na projektu od samotného začátku, tak aby mohla zajistit soulad architektonické vize s tvorbou virtuálního modelu stavby. Tato role nemusí být nutně omezena pouze na jednu osobu. Hlavním úkolem architekta je řízení tvorby virtuálního modelu, kde se může či nemusí podílet na jeho samotné tvorbě.

Charakteristika role modeléra

Úloha modeléra, v některých firmách spíše označovaný jako BIM koordinátor nebo BIM manager, je tvorba a správa 2D a 3D objektů a detailních parametrických komponent, které jsou nutné pro tvorbu virtuálního modelu stavby. Typické pro tuto roli je absence odpovědnosti za technické řešení projektu a tedy je vhodná pro méně zkušené pracovníky, kteří nejsou schopni plnit úlohu architekta. Tato role má tendenci mít delší období nerušeného času a díky tomu má možnost řešit komplikované úkoly týkající se navrhování parametrických komponent. V neposlední řadě role modeléra vyžaduje mít pokročilejší znalosti s modelováním, které byly nabyty na akademické půdě či v předchozím zaměstnání.

Charakteristika role kresliče

Úloha kresliče je tvorba výkresových prostorů a jejich kompletace, vytváření různých náhledů na virtuální model včetně popisek a poznámek jako např. kóty a odkazy na různé stavební výrobky, popřípadě i generování výkazů výměr atd. Kreslič je zodpovědný za převážnou část práce, která je nutná k dopracování projektové dokumentace. V počátečních fázích projektu zastřešuje roli kresliče architekt nebo modelér, ale jak projekt postupuje do pozdějších fází, může se tato role stát rychle úlohou několika lidí, v případě rozsáhlých projektů.


, Lukáš Tunka