Aktuality >> Letiště Praha kontroluje stavební rozpočty pomocí BIM a CCI

Letiště Praha kontroluje stavební rozpočty pomocí BIM a CCI

Přechod od kla­si­fi­kač­ní­ho sys­té­mu Unic­lass k me­zi­ná­rod­ní­mu CCI

AktualitySpo­leč­nost Le­tiš­tě Praha se před ně­ko­li­ka mě­sí­ci roz­hod­la na svých sta­veb­ních pro­jek­tech vy­u­ží­va­jí­cích BIM pře­jít od kla­si­fi­kač­ní­ho sys­té­mu Unic­lass k me­zi­ná­rod­ní­mu kla­si­fi­kač­ní­mu sys­té­mu CCI. Pro­ble­ma­ti­ka kon­t­ro­ly roz­počtů od­dě­le­ní plá­no­vá­ní a eko­no­mi­ka sta­veb se uká­za­la být vhod­ným pi­lot­ním pro­jek­tem pro otes­to­vá­ní této nové kla­si­fi­ka­ce.

Toto od­dě­le­ní se na Le­tiš­ti Praha stará mimo jiné o kon­t­ro­lu roz­počtů pro­bí­ha­jí­cích sta­veb, jeho úko­lem je také ově­řo­vat, jest­li vy­ká­za­ná množ­ství od­po­ví­da­jí sku­teč­ně po­u­ži­tým na stav­bě. Struk­tu­ro­vat roz­počto­va­né in­for­ma­ce po­má­há od­dě­le­ní plá­no­vá­ní a eko­no­mi­ky sta­veb Tříd­ník sta­veb­ních kon­struk­cí a prací (TSKP).

Dříve ve spo­lu­prá­ci s od­dě­le­ním plá­no­vá­ní a eko­no­mi­ky sta­veb byly vy­tvá­ře­ny ručně fil­try ve spo­leč­ném da­to­vém pro­stře­dí (CDE) a v ta­bul­ko­vém pro­ce­so­ru, aby se za­tří­di­ly sta­veb­ní prvky do TSKP. To bylo po­měr­ně ča­so­vě ná­roč­né a vždy to vy­ža­do­va­lo obou­stran­nou sou­čin­nost. Proto byl celý sys­tém zjed­no­du­šen s po­mo­cí me­zi­ná­rod­ní­ho kla­si­fi­kač­ní­ho sys­té­mu CCI. Navíc se uká­za­lo, že při vy­u­ži­tí kla­si­fi­ka­ce CCI a iden­ti­fi­ka­ce pro za­tří­dě­ní všech sta­veb­ní prvků stačí pouhé tři pa­ra­me­t­ry. Pro­stor pro pří­pad­nou chybu se tak zmen­šu­je.

Tým VDC (Vir­tu­al De­sign and Con­structi­on), od­po­ví­da­jí­cí za di­gi­ta­li­za­ci sta­veb­ních pro­jek­tů, se roz­ho­dl vy­u­žít mož­nos­ti, které na­bí­zí me­zi­ná­rod­ní kla­si­fi­kač­ní sys­tém CCI do­pl­ně­ný o iden­ti­fi­ka­ci. Místo ruč­ní­ho vy­hle­dá­vá­ní a doplňování tak vše pro­bí­há au­to­ma­tic­ky. S po­mo­cí při­bliž­ně se­dm­de­sá­ti při­pra­ve­ných fil­trů do­ká­zal pro­po­jit všech­ny sta­veb­ní prvky z Di­gi­tál­ní­ho mo­de­lu stav­by se struk­tu­rou tříd­ní­ku TSKP. Pra­cov­ní­kům od­dě­le­ní plá­no­vá­ní a eko­no­mi­ky sta­veb to ušet­ří mnoho hodin práce, a navíc i zmen­ší pro­stor pro mož­nou chy­bo­vost způ­so­be­nou lid­ským fak­to­rem. Kon­t­ro­la pro­poč­tů a vý­ka­zů výměr je tak vý­raz­ně snaz­ší.

Klasifikace usnadňuje orientaci

Kla­si­fi­kač­ní sys­tém za­jiš­ťu­je, abychom stej­né věci chá­pa­li stej­ně. Není to jen vý­sa­da sta­veb­nic­tví nebo BIM. Za jistý kla­si­fi­kač­ní sys­tém lze po­va­žo­vat třeba i roz­tří­dě­ní zboží v běž­ném su­per­mar­ke­tu. Di­gi­ta­li­za­ce a stro­jo­vá práce s in­for­ma­ce­mi ale dů­le­ži­tost kla­si­fi­kač­ních sys­té­mů zvy­šu­je. Ve sta­veb­nic­tví při vy­u­ží­vá­ní BIM (ale nejen při něm) je po­tře­ba, aby se vzá­jem­ně do­mlu­vi­ly všech­ny roz­liš­né sta­veb­ní pro­fe­se. Kla­si­fi­kač­ní sys­tém je tak v pod­sta­tě zá­kla­dem spo­leč­né­ho di­gi­tál­ní­ho ja­zy­ka pro stav­by a za­jis­tí, že od pro­jek­tan­ta, přes roz­počtá­ře, až třeba po fa­ci­li­ty ma­nage­ra budou všich­ni chá­pat okno jako okno, byť třeba je­jich apli­ka­ce budou po­u­ží­vat různé názvy či ozna­če­ní.

Kla­si­fi­kač­ní sys­tém CCI vzni­kl na zá­kla­dě me­zi­ná­rod­ní spo­lu­prá­ce a Česko bylo jed­ním z jeho spo­lu­tvůr­ců hned od po­čát­ku. Proto je vy­tvo­řen s ohle­dem na po­tře­by čes­kých sta­va­řů, po­čí­tá s ním při­pra­vo­va­ný Da­to­vý stan­dard sta­veb (DSS) a měl by se stát ná­rod­ním kla­si­fi­kač­ním sys­té­mem. Pří­klad vy­u­ži­tí CCI ve spo­leč­nos­ti Le­tiš­tě Praha uka­zu­je, že tento kla­si­fi­kač­ní sys­tém má sku­teč­ně mož­nost stát se pro­po­jo­va­cím prv­kem nejen pro sta­veb­ní pro­jek­ty, ale také pro další di­gi­tál­ní agen­dy ve­řej­né sprá­vy.

Kon­t­ro­la roz­počtů a takzvané vý­ka­zy výměr, jsou běž­nou částí každé stav­by. Mnoh­dy je ale je­jich tvor­ba a pří­pad­ná kon­t­ro­la in­ves­to­rem po­měr­ně zdlou­ha­vá práce ob­ná­še­jí­cí mnoho času hle­dá­ním in­for­ma­cí. BIM při­ná­ší změnu, všech­ny re­le­vant­ní in­for­ma­ce o stav­bě jsou na jed­nom místě a sdí­le­né na­příč celým ži­vot­ním cyk­lem stav­by. Bylo tedy zcela na místě po­ku­sit se na­bíd­nout in­for­ma­ce o sta­veb­ních prv­cích, které jsou již sou­čás­tí Di­gi­tál­ní­ho mo­de­lu stav­by (DiMS) jako zdroj pro tuto kon­t­ro­lu. Je lo­gic­ké, že od­dě­le­ní plá­no­vá­ní a eko­no­mi­ky sta­veb vy­u­ží­vá in­for­ma­ce v jiné struk­tu­ře, po­tře­bu­je totiž vy­hod­no­co­vat ná­kla­dy po jed­not­li­vých sku­pi­nách vý­rob­ků (na­pří­klad vo­do­vod­ní po­tru­bí). Tyto sku­pi­ny jsou de­fi­no­vá­ny právě v Tříd­ní­ku sta­veb­ních kon­struk­cí a prací (TSKP). Na praž­ském le­tiš­ti jich u pi­lot­ní­ho pro­jek­tu ad­mi­nis­tra­tiv­ní bu­do­vy bylo přes 60 tisíc. Pokud ale vy­u­ží­vá­me jeden kla­si­fi­kač­ní sys­tém pro celý pro­jekt, máme jis­to­tu, že všech­ny vy­u­ží­va­né apli­ka­ce i sys­témy budou stej­né věci chá­pat stej­ně. A v pří­pa­dě Le­tiš­tě Praha bude možné jed­no­znač­ně za­řa­dit všech­ny sta­veb­ní prvky do TSKP jen na zá­kla­dě je­jich kla­si­fi­kač­ní třídy do­pl­ně­né o iden­ti­fi­ka­ci. Takže na­pří­klad všech­ny sou­čás­ti roz­vo­dů vody budou správ­ně za­řa­ze­ny do pří­sluš­né ka­te­go­rie TSKP a ná­sled­ně po­rov­ná­ny s roz­poč­tem.

(převzato z Dopravní noviny)

Užitečným nástrojem pro klasifikaci BIM projektů v systému CCI je nadstavba Class Feeder pro Autodesk Revit, vyvinutá společností Arkance Systems.


, Martin Slanec