Aktuality >> Klasifikační systém CoClass

Klasifikační systém CoClass

Společný jazyk pro životní cyklus BIM

Aktuality

CoClass je nový švédský digitální klasifikační systém použitelný pro všechna prostředí se zástavbou. Tento klasifikační systém lze použít nejen pro pozemní stavby, ale i pro stavby liniové, jako jsou silnice a železnice.

Účelem systému CoClass je používat virtuální model budovy během celého životního cyklu s tím, že budou všechny strany s přístupem k modelu „hovořit stejným jazykem“, tzn. budou mít stejnou koncepci a terminologii ve všech krocích, programech a také během veškeré výměny informací. CoClass může přispět k úspoře financí vynaložených za platformy sloužící pro komunikaci a správu aktivit mezi různými stranami projektu.

CoClass je digitální jazyk, který je čitelný člověkem i strojem. Je to jazyk, který je standardizován a má počítačovou strukturu, což zjednodušuje práci a neporušuje tok informací, a ty jsou tak použitelné v různých částech životního cyklu modelu. CoClass je online klasifikace, která je primárně určena pro použití v projekčních aplikacích. Například v CAD nástrojích, interních systémech firem, facility managementu, atp.

CoClass ve třech minutách: 

Hodnoty CoClass

CoClass představuje přirozenou součást každodenního života, bez ohledu na to, s čím pracujete. A je postaven na několika základních hodnotách. 
1. Digital: Zástupné symboly pro digitální informace.
2. Common: Společný jazyk a stejná struktura - ve všech fázích - se všemi účastníky - ve všech programech – při všech výměnách informací.
3. Entire built environment: Zahrnuje všechny části zástavby.
4. The whole lifecycle: Celý životní cyklus zahrnuje plánování, návrh, výrobu, provoz, údržbu a demolici.
5. International: Mezinárodní vícejazyčné prostředí založené na mezinárodních normách.
6. Future-proof: Odolná struktura a flexibilita zaměřená na funkčnost.
 
CoClass je postaven na normách ISO 12006-2, IEC 81346-1, IEC 81346-2, ISO 81346-12 a také je založen na mezinárodních standardech SS-ISO 12006-2: 2015, IEC-EN 81346-1: 2009, IEC FDIS 81346-2: 2019, ISO 81346-12 nebo jejich částech.

Příklad identifikace pomocí terminologie CoClass

Pro názornost si ukážeme, jak CoClass pracuje s jednotlivými prvky a jak se s jeho pomocí popisují jednotlivé prvky modelu. Na obrázku vidíte komponentu z modelu, konkrétně regulační klapku. Uprostřed znázorněný prázdný box symbolizuje schránku pro digitální informace. Použití klasifikace funguje obdobně, jako kdybyste na box nalepili etiketu, která říká co je uvnitř. Tímto způsobem potom můžete velmi snadno připojit vlastnosti, které se používají k popisu daného objektu. V našem případě vidíme velikost, průtok vzduchu, úroveň hlasitosti a barvu daného prvku. K objektu také můžete připojit informace, které jsou spojeny s provozem nebo údržbou daného prvku, např. způsob čištění nebo frekvenci provádění údržby. CoClass lze použít k identifikaci a individuálnímu označení, tzn. tato klapka je součástí daného ventilačního systému a nachází se v konkrétní místnosti. Můžete si vytvořit malé lístečky s čárovým nebo QR kódem usnadňující identifikaci a umístit je na daný prvek. Sestavení CoClass kódu, kterým se prvky označují je řízeno normou ISO/IEC 81346-1 a 81346-12, kde se při zápisu referenčního ID používá: Funkční systém (zapsaný jedním písmenem), Konstruktivní systém (zapsaný dvěma písmeny), označení Komponent (zapsané třemi písmeny). Dále se při značení mohou používat znaménka, kde: = (značí co má stavební prvek dělat nebo co aktuálně dělá), - (způsob zamýšlené funkce stavebního prvku, výrobku nebo produktu), % (typ konstrukčního prvku ve stejné třídě), ++ nebo + (zamýšlené nebo skutečné umístění nebo poloha prvku).
 
Pro ukázku jiného příkladu identifikace využijeme stěnu.Výsledným označením je tedy: A1.BB2.CCC (DEF.34)

Interaktivní ukázky samotné klasifikace si lze prohlédnout na následujících odkazech. Zde je možnost  podívat se, jak by mohla vypadat klasifikace pro pozemní stavby, silnice a železnice.
 
V ČR právě probíhá výběr klasifikačního systému pro Datový standard stavebnictví. Agentura ČAS (Česká Agentura pro Standardizaci) dokončila první ze tří etap, kde proběhl výběr strategie, určení prioritního směru a preferovaných klasifikačních systémů. Do konce června 2019 by se měla dokončit druhá etapa, ve které se měli ověřit požadavky na klasifikační systémy. Mělo by se jednat především o ověření obsahu, uplatnění, licenci, financování a správu klasifikačního systému. V návaznosti na druhou etapu by měla přijít etapa poslední, kde by mělo proběhnout testování. Tím by se měly ověřit poznatky z předchozí etapy. Dále by měla proběhnout aplikace pro datový standard ve stavebnictví a otestování na vybraných pilotních projektech. Poslední etapa by měla být ukončena v dubnu 2020. V návaznosti na tento proces by v květnu 2020 mělo proběhnout rozhodnutí o vhodnosti daného klasifikačního systému pro Českou republiku.

Zvolený klasifikační systém poté bude součástí koncepce zavádění metody BIM v ČR a následně CZ BIM Standardů.

, Jakub Jansa