Aktuality >> Jak minimalizovat úskalí přechodu na BIM?

Jak minimalizovat úskalí přechodu na BIM?

14 bodů - plánování, šablony, školení a další tipy pro implementaci

Aktuality


Prověřte změny, které s sebou nese BIM
Před přechodem na informační modelování budov je důležité pochopit, jak tato změna ovlivní způsob, jakým Váš současný projekční tým pracuje. Nejprve je důležité prověřit veškeré změny, které je nutné zrealizovat v návaznosti na nové pracovní postupy. Běžným příkladem takovéto změny je to, že konstrukční detaily musejí být zpracovány mnohem dříve v prostředí BIM než ve 2D světě - jedná se o typ úpravy, která bude vyžadovat změnu myšlení zaměstnanců. Je důležité počítat s tím, že většina zaměstnanců ve firmě se změn obává, protože lidé preferují jistotu, mají obavu z nového a neznámého, nevidí důvod, proč změnu dělat, nechtějí měnit své stereotypy a zvyky a jsou v podstatě danou změnou ohrožováni i přesto, že jim může něco přinést. Lidé ve firmě jsou rozhodujícím a limitujícím faktorem pro plynulý přechod na informační modelování budov.

 
Vysvětlete důvod změny Vašim zaměstnancům
Je důležité, aby firemní management se zaměstnanci co nejvíce komunikoval, vysvětloval jim nutnost změny a přes tzv. klíčové pracovníky a neformální vůdce je pro změnu získával – tak, aby všichni zaměstnanci bez rozdílu změnu akceptovali a byli připraveni na přechod na informační modelování budov. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je zdůraznit přínosy informačního modelování budov pro Vaši firmu, ne tedy jen mluvit o tom, že nastává změna ve stavebním průmyslu, která začne „vyžadovat“ BIM na projektech. Pomoci může i přesvědčivá vize, která dokáže ovlivnit celý tým: „přecházíme na informační modelování budov, protože je to důležité pro naši budoucí konkurenceschopnost“.

 
Předpokládejte update softwaru a hardwaru
Ve srovnání s pracovními postupy standardních CAD systémů se BIM více zaměřuje na vzájemnou spolupráci mezi účastníky projektu a tato spolupráce se opírá o inteligentní 3D modely. Pro vytváření těchto modelů je nutné zajistit adekvátní software a zároveň brát v úvahu jeho provozní požadavky. Mohlo by se stát, že bude nezbytné provést upgrade hardwaru, který nabídne dostatečný výpočetní výkon. V tomto případě je nejlepší předpokládat ještě další softwarové aktualizace a rozhodnout se pro hardware, který svým výkonem bude o krok napřed před „dostatečnými“ požadavky daných BIM aplikací.
 
 
Nechte si zpracovat plán implementace
Po těchto přípravných krocích je vhodné navázat kontakt s vhodnou konzultační firmou, která má zkušenosti s návrhem implementace BIM. Stejně jako u stavebního projektu, přechod na nový pracovní postup je nutné promyslet do sebemenšího detailu, aby se zabránilo přerušení daného procesu a aby bylo zajištěno správné provádění implementace. Není vhodné vstupovat do neprobádaných vod a řešit tuto část po vlastní ose, nechte si poradit. Během sestavování plánu implementace bude brát konzultační firma na vědomí také zaškolení vybraných pracovníků a stanoví termíny daných školení, které by měly mít svoji logickou návaznost. A co je nejdůležitější, v daném plánu bude vyhrazen prostor pro pravidelné technické konzultace, tak aby zaměstnanci měli možnost konzultovat problémy spojené s vývojem pilotního projektu. Změny v pracovních postupech se docílí mnohem rychleji a úspěšněji pouze za předpokladu, že se pomůže zaměstnancům přijmout nové způsoby práce.

 
Nastavte si šablonu projektu
Nedílnou součástí plynulého přechodu na BIM je kvalitně zpracovaná šablona projektu, která může výrazně zkrátit dobu potřebnou pro zpracování informačního modelu budovy. Součástí šablony projektu by měla být veškerá nastavení nezbytná k dosažení požadovaných výstupů, jako je výkresová dokumentace, výkazy prvků a hmot atd. Dále by měla obsahovat základní knihovní prvky pro tvorbu modelů, jakou jsou skladby konstrukcí, okna, dveře a další stavební materiály a jejich zobrazení ve 2D i 3D. V šablonách by měla být uložena veškerá nastavení, která umožňují automatické generování konkrétních pohledů dle požadovaného schématu (stavební výkresy, barevné půdorysy, slepáky atd.), výkresové prostory s rozpiskami, nastavení DWG převodníků a další. Všechna nastavení by měla být přizpůsobena s ohledem na dosavadní zvyklosti a speciální požadavky Vaší firmy. Šablona by v ideálním případě měla být vytvořena před zahájením pilotního projektu a po jeho dokončení by měla být aktualizována, aby mohla být efektivněji využita na následujících projektech.

 
Zainvestujte do základní sady knihovních prvků
Tak jak je kvalitně zpracovaná šablona projektu nezbytná pro plynulý přechod na informační modelování budov, tak i investice do základní sady knihovních prvků je v tomto ohledu zcela zásadní. Jednotlivé prvky umožní bezproblémový start pilotního projektu. Je důležité, aby jednotlivé prvky ze sady byly vytvořeny jako parametrické komponenty, což následně zaručí jejich pohodlnou přizpůsobitelnost. Ta následně vede k časovým úsporám v případě dílčích změn projektu. Jednotlivé prvky ze základní sady by měly být plně kompatibilní se šablonou projektu a zároveň mohou sloužit jako vzor pro tvorbu dalších prvků.
 
 
Začněte s pilotním projektem
Pro většinu firem dává větší smysl začít s jedním projektem, který bude zastávat roli tzv. pilotního projektu, než okamžitě využívat informační model budovy na každé zakázce. Nejlepší je začít se školením zaměstnanců, kteří se přímo budou podílet na realizaci pilotního projektu, a na kterých se otestuje náročnost přechodu na informační modelování. Z této zkušenosti bude pilotní projekt definovat osvědčené pracovní postupy pro nadcházející projekty založené na informačním modelu stavby a pilotní tým bude zodpovídat za podporu přechodu celého týmu.

 
Vyvarujte se detailních modelů
Nejčastější chybou, které se projektanti dopouštějí při realizaci pilotního projektu, je grafická rozpracovanost celého modelu. Řada aplikací sice umožňuje vymodelovat informační model budovy do sebemenší grafické podrobnosti, kdy jeho výstupy v podobě výkresů lze nadneseně považovat za výrobní dokumentaci. To ale neznamená, že jen proto, že to Váš software umožňuje, byste takto měli postupovat. Při pokusu vymodelovat Váš model budovy do sebemenšího detailu se můžete dostat do časové spirály, která v nejlepším případě zničí pouze Vaši produktivitu. Je důležité si uvědomit jednu podstatnou věc - čím graficky podrobnější model je zpracováván, tím se práce na modelu zpomaluje, a to i na těch nejvýkonnějších pracovních stanicích.

 
Překonejte zažité stereotypy
Při realizaci pilotního projektu dochází vždy k adaptaci nových pracovních návyků a současně i ke konfrontaci se zažitými stereotypy. Zaměstnanci mají nutkání sklouzávat k nostalgii a vyzdvihovat staré postupy nad ty nové. Je nadmíru jasné, že by spousta zaměstnanců daný pilotní projekt zpracovala rychleji v již osvojeném CAD systému, ale to je dané pouze tím, že jsou na samotném začátku adaptačního procesu BIM. V takových situacích je nutné vyzdvihnout nepopiratelné výhody informačního modelování a podpořit Váš pilotní tým v jeho snažení. Pozvolné osvojování si nových návyků je klíčem k úspěchu, je nutné se vyvarovat radikálním změnám, které bude Vaše zaměstnance dostávat pod tlak. V takových případech je možné, že při dokončování projektu Váš tým sklouzne zpátky k zažitým postupům, ve kterých se zaměstnanci cítí komfortně. V této situaci se celý změnový mechanismus rozsype jako pomyslný domeček z karet a veškerý čas a náklady spojené s implementací BIM vzejdou vniveč a jste opět na začátku.
 
 
Kultivujte nadšence
Někteří zaměstnanci budou více nadšení z přechodu na informační modelování než jiní – je možné, že už mají jisté praktické zkušenosti, popřípadě se již s informačním modelem stavby setkali v rámci svého studia. Tito lidé by měli být rozhodně součástí pilotního týmu ve Vaší firmě. Je nasnadě zvážit dodatečné školení těchto členů týmu, tak aby mohli podpořit zbytek jejich kolegů v procesu adaptování nových pracovních procesů spojené s informačním modelováním. Zaměstnanec, který v dané problematice projeví jistou míru vlastní iniciativy, má skvělé předpoklady se stát oporou pro celý tým a je možné, že v budoucnu se Vám zkušený BIM manager bude hodit.

 
Vyčkejte s přípravou firemních BIM standardů
Zdá se být velice prozíravé připravit si standardy již na samotném začátku adaptačního procesu informačního modelování, ale z praktického hlediska to není ideální. Často se může stát, že nové neoptimalizované pracovní postupy mohou projekční tým příliš zpomalovat a konečné výstupy nemusí odpovídat požadavkům firmy. Nejvhodnější je začít s otevřeným procesem a postupně zapojovat pilotní tým do zpracování optimálních pracovních postupů. Tato etapa odhalí firmou preferované výstupy a také možnosti využití informačního modelování stavby na podporu těchto výstupů. Dokumentování tohoto procesu pomůže celému týmu vyvinout optimální BIM standardy v budoucnu.

 
Postupně získejte celý tým na palubu
Proškolení celé firmy najednou není považováno za ideální, zejména proto, že přechod na informační modelování se nejlépe provádí na jednom pilotním projektu, na kterém se stěží může podílet celá firma. Zaměstnanci, kteří by se následně nepodíleli na pilotním projektu, by zapomněli většinu z toho, co se naučili na školení a to by mělo negativní dopad jak na budoucí BIM projekty, tak i na celý adaptační proces. Optimální způsob je postupně proškolovat týmy, které v daný moment nejsou dotčeny informačním modelováním a v nejbližší době budou zahajovat práce na novém BIM projektu.

 
Integrujte postupy spolupráce
Přínosy informačního modelování jsou využity na maximum pouze v případě, kdy je komplexní model sdílen mezi projektanty TZB, statiky a dalšími firmami, kteří se rovněž podílejí na tvorbě projektu. Sdílení informačního modelu urychluje proces koordinace a otevírá dveře na zcela novou úroveň spolupráce mezi jednotlivými týmy. BIM není jen o virtuálním modelu, ale také o sdílení informací se všemi účastníky projektu - nebojte se inovací v tomto ohledu.  
 
 
 
Prodejte BIM Vašim klientům
Už jen to, že dokážete nabídnout Vašim klientům něco navíc, Vás odlišuje od konkurence, ale měli byste být schopni také za to dostat zaplaceno. Vzdělávejte Vaše klienty, vysvětlete jim rozdíl mezi informačním modelováním budov a 2D projektováním v klasickém CAD systému i v čem tkví vyšší přidaná hodnota tohoto systému. Ve chvíli, kdy si Váš tým bude jistý v novém pracovním prostředí, je mnoho možností, jak byste měli být schopni nabídnout Vaše vylepšené služby za prémiovou sazbu. Pokud si klient bude moci osobně projít svůj model projektu ve virtuální realitě, pravděpodobně to na něm zanechá větší dojem, než osobní schůzka strávená nad půdorysem objektu, kterému příliš nerozumí a se vzorky materiálu, které jsou vytrženy z kontextu daného návrhu. Tyto příklady jsou skvělým důvodem k tomu, aby zadal zakázku právě Vám.
 

, Lukáš Tunka