Aktuality >> Elektronické autorizační razítko pro členy ČKAIT a ČKA

Elektronické autorizační razítko pro členy ČKAIT a ČKA

Digitální autentizace dokumentů již od ledna 2022

AktualityDigitalizace stavebního řízení si vyžádala úpravy také v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. K povinnostem spojeným s užíváním otisku autorizačního razítka v § 13 odstavce 3 autorizačního zákona byla k 1. 1. 2022 pod písmenem b) již zakotvena i možnost použití elektronického autorizačního razítka. Původně mělo elektronické razítko autorizovaných osob vstoupit v účinnost až od července 2023, ale v červenci 2021 byla tato lhůta zákonem zkrácena na leden 2022. ČKAIT a ČKA, společně s Českou poštou nyní finalizují webovou aplikaci, která propojí obě databáze a umožní spuštění tohoto tzv. e-razítka.

Konkrétně - v červnu 2019 byl ve sněmovně předložen návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a další související zákony. Zákon byl vyhlášen 26. února 2020 ve Sbírce zákonů v částce 22 pod číslem 47/2020 Sb. V jeho čtvrté části je změna zákona č. 360/1992 Sb. (autorizační zákon). V § 13 odstavec 3 zní:

(3) Dokument související s výkonem činnosti autorizované osoby musí být:

  1. opatřen vlastnoručním podpisem a otiskem razítka se státním znakem České republiky, jménem autorizované osoby, číslem, pod nímžt je zapsána v seznamu autorizovaných osob vedeném Komorou a vyznačeným oborem, popřípadě specializací své autorizace,
  2. opatřen kvalifikovaným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném certifikátu, obsahujícím jméno autorizované osoby, číslo, pod nímž je zapsána v seznamu autorizovaných osob vedeném Komorou, obor, popřípadě specializaci, označení Komory, a opatřen kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem.(dále jako elektronické autorizační razítko).

Kvalifikovaný elektronický podpis je nejvyšší úrovní elektronického podpisu stojící nad úrovní zaručeného elektronického podpisu i uznávaného elektronického podpisu. Kvalifikovaný elektronický podpis musí být jednak zaručený, tedy založen na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické podpisy, ale navíc musí být vytvořen kvalifikovaným prostředkem pro vytváření podpisů.

Toto úprava měla být účinná od 1. 7. 2023. Ovšem zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci, vyhlášený 9. 7. 2021 ve sbírce zákonů pod číslem 261/2021 Sb., posouvá účinnost již na 1. 1. 2022.

ČKAIT vybral jako poskytovatele Českou poštu a jako tzv. kvalifikovaný prostředek zvolil USB token  od České pošty, s.p. Webová aplikace pro autentizaci dokumentů zatím není dokončena, ale bude nabízet žádost o e-razítko i nástroj pro jeho použití ("otisk"). Žadatel o elektronické autorizační razítko se dvoufázově identifikuje v uvedené aplikaci České pošty (PostSignum), nejprve svým členským číslem a ve druhém kroku svým rodným číslem. Platnost certifikátu bude možné zakoupit na 1 nebo 3 roky, přičemž obnova nebude automatická. S vygenerovaným ID žádosti o certifikát, s vytištěnou poukázkou pro vydání certifikátu a dokladem totožnosti bude v dalším kroku nutná návštěva pobočky České pošty se službou Czech POINT.Další rozvoj reálného užití elektronického autorizačního razítka je a bude svázán s mírou úspěšnosti MMR při zavádění digitálního stavebního řízení a územního plánování (DSŘÚP).

Podrobnější informace naleznou zájemci v článku ČKAIT a v článku ČKA.

 


, Vladimír Michl