Aktuality >> BIM koncepce 2022 - státní agentura ČAS

BIM koncepce 2022 - státní agentura ČAS

Česká agentura pro standardizaci připravuje BIM koncepci do roku 2022

Aktuality

Česká agentura pro standardizaci (ČAS) byla zřízena jako státní příspěvková organizace Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) podle zákona č. 265/2017 Sb. Od 1.1.2018 přebrala Česká agentura pro standardizaci od ÚNMZ všechny činnosti související s tvorbou, vydáváním a distribucí technických norem (ČSN).


www.agentura-cas.cz

 

Koncepce BIM - 2022

Na základě pověření ministra průmyslu obchodu ze dne 7. prosince 2017 je odbor Koncepce BIM pověřen realizací významného množství opatření specifikovaných ve vládou schválené Koncepci zavedení BIM v České republice (dále jen Koncepce). Tato Koncepce byla schválena 25. září 2017 a ukládá Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) ji realizovat tak, aby tímto přispěla k vyšší efektivitě celého sektoru a umožnila mu aplikovat postupně do běžné praxe inovativní možnosti současných informačních technologií.

Hlavní náplní odboru Koncepce BIM ČAS bude tedy realizace vybraných opatření Koncepce ve spolupráci s MPO a dalšími zapojenými ministerstvy a organizacemi. Navrhované standardy, metodiky, návody a doporučení budou konzultovány se zástupci široké odborné veřejnosti včetně hledání optimálního způsobu začlenění do běžné praxe (normy, vyhlášky, doporučení či případně náměty na změny v legislativě). Výstupy činnosti odboru budou respektovat zjištění během realizace pilotních projektů a z ověřených postupů z praxe (best practices).


Základní činnosti odboru:

  • realizace svěřených opatření z Koncepce zavedení BIM v ČR;
  • úzká spolupráce s gestory ostatních opatření Koncepce;
  • vytvoření, řízení a koordinace pracovních skupin (PS) pro jednotlivá témata;
  • zajištění a vypořádání odborné oponentury k připravovaným materiálům PS;
  • vytvoření odborné platformy pro sdílení informací a zkušeností s metodou BIM;
  • vzdělávání a metodická podpora veřejných zadavatelů a jejich dodavatelského řetězce v procesu zavádění metody BIM.

Práce odboru Koncepce BIM bude publikována na připravovaném portálu KoncepceBIM.cz.

Aktuální plán opatření do roku 2022 (ze schválené koncepce zavedení):


, Martin Slanec