Aktuality >> BIM a koordinace

BIM a koordinace

Z praxe: postup při vytváření modelu, výměna informací v týmu

Aktuality


Při vytváření BIM modelu je nejvhodnější postupovat podobně jako při samotné výstavbě objektu. Tzn. od nosných konstrukcí přes dispozice k instalacím a koncovým prvkům. Toto platí zejména v případě podrobnější dokumentace typu prováděcího projektu apod. při vytváření zcela nového 3D modelu, kdy v předchozím stupni nebyl použit 3D model, nebo model nebyl poskytnut.
 
Zde je možný postup při vytváření BIM modelu ve stupni prováděcí dokumentace, který se z našich praktických zkušenosti jeví jako ideální (infomace o konkrétním projektu: společná platforma - Revit, samostatné modely pro každou profesi, statika s vlastní platformou jen s částečným využitím IFC modelu):
 1. statický model: nosné kce (betonové, zděné, ocelové, základy, schodiště, rampy, stropy)
 2. dispozice a stavební vybavení, prvky, skladby: příčky, vyzdívky, okna, dveře, podlahy, podhledy, střechy, fasády, zařizovací předměty, nábytek
 3. instalace TZB:
  1. hlavní páteřní vodorovné a svislé trasy (stoupačky a páteře)
  2. koordinace hlavních tras TZB
  3. umístění koncových prvků (otopná tělesa, výustky, svítidla, vypínače, rozvaděče, vývody apod.); umístění pohledových koncových prvků dle potřeby může modelovat architekt/stavař (TZB poté polohy převezme)
  4. dopojení koncových prvků na hlavní trasy
  5. koordinace dopojení a ostatní koord. (detailní koordinace)
 4. koordinace TZB vs. statický a stavební model: otvory, drážky, nutné kapotáže, přizdívky apod.
 5. detailní dopracování modelů: obklady, výrobky, oplechování, zábradlí,  vyplnění parametrů apod.
 6. výkazy a množství: tabulky výrobků, výměry, výkazy
 7. grafické dopracování dokumentace: kóty, popisky, poznámky, rozvržení, legendy, výkresy apod.
 
Jednotlivé fáze se mohou částečně překrývat, u fází 1) až 4) ale není vhodné je přeskakovat a vypouštět.
 
Před vlastním modelováním instalací TZB, je tedy vhodné, aby koordinátor projektu předem určil polohy hlavních tras (stoupačky a páteře) dle předpokoládaných dimenzí, a to nejlépe samotným vymodelováním trubek a potrubí v koordinačním modelu (v souboru, např. v samostatných pracovních sadách). Tyto trasy by potom měl převzít příslušný projektant TZB a domodelovat dle reálných dimenzí apod.
Postup modelování a koordinace instalací dle bodu 3a) až 3b) by měl probíhat dle hierarchie nadřazenosti instalací jednotlivých profesí TZB (rozměrů a flexibility), ideálně takto:
 1. kanalizace a vzduchotechnika
 2. SHZ
 3. vytápění a chlazení
 4. vodovod
 5. elektroinstalace
 
Z tohoto je patrné, že pokud není doladěn statický a stavební model dle bodů 1) a 2), a nejsou určeny hlavní trasy instalací dle bodu 3a) a ideálně také koncové prvky dle bodu 3c), není zcela vhodné modelovat detailnější instalace (napojovací trubky a potrubí).
Právě fáze modelování dle bodu 3c) a 3d) je totiž z hlediska času při vytváření i změnách hodně náročná.
Přínosem také je, pokud je dodržen postup modelování dle hierarchie nadřazenosti instalací (viz tabulka výše) a tím je tedy již při modelování instalací předcházeno kolizím v modelu. Dojde-li ke kolizi, měla by být primárně řešena/odstraněna právě dle hierarchie nadřazenosti instalací, pokud je to možné. Nebo odstranení kolize řeší koordinátor projektu, který určí řešení.
Na vzniklou kolizi by měl koordinátora a příslušnou další profesi upozorňovat také projektant instalace, který kolizi vytvoří modelováním vlastní instalace. Je nežádoucí modelovat pouze vlastní instalace bez ohledu na ostatní rozvody v modelu a bez kontroly vlastní vymodelované trasy.
 
A zde se nabízí hned několik možností, jakým způsobem můžeme kolize řešit a vyměňovat si informace o kolizích a jejich řešení:
 1. textově a ústně (mail, telefon, schůzka): jednodušší problémy
 2. graficky 2D: složitější problémy
  1. export obrázků nebo PDF (půdorys, řez, 3D) a do něj zakreslení požadavku k vyřešení kolize
  2. tisk kolize a do něj v ruce zakreslení požadavku k vyřešení kolize, poté scan
  3. export DWG (půdorys, řez) a do něj zakreslení požadavku k vyřešení kolize
  4. v Navisworks: uložení pohledu s kolizí a zakreslení řešení pomocí "Redline". Poskytnutí Navisworks souboru NWD s kolizemi a poznámkami projektantům TZB, případně jen export kolizí do HTML nebo XML formátů.
 3. graficky 3D:
  1. v Revitu: v koordinačním modelu vymodelování požadovaných tras, uložení jako samostatný pohled dle profese a data (půdorys, řez, 3D), trasy v samostatných pracovních sadách dle profese. Poskytnutí modelu projektantům TZB - převzetí řešení.
 4. Pomocí cloudových služeb BIM360:
  1. BIM 360 Glue: služba určená zejména pro koordinaci, s funkcí detekce kolizí, sdílení komentářů apod., více zde: BIM 360 Glue
  2. v případě sdíleného modelu ve službě C4R (Collaboration for Revit) a použití nástrojů této služby (chat), více zde: Collaboration 4 Revit
 
 


 

, Lukáš Vacík