Aktuality >> BEP - dobrá pomoc pre zvládnutie tímového projektu v BIM

BEP - dobrá pomoc pre zvládnutie tímového projektu v BIM

Máte svoj BIM Execution Plan?

Aktuality


U odbornej verejnosti v architektonických a projekčných kanceláriách v stavebných firmách a u investorov sa už dlhú dobu skloňuje pojem BIM. Tento moderný spôsob projektovania si získava stále viac svoje pevné miesto v stavebníctve vďaka svojím nesporným výhodám ktoré poskytuje. 
 
Rapídny nástup technológie BIM sme zaznamenali hlavne v období poslednej ekonomickej krízy kedy začala byť požiadavka znižovania nákladov a skracovanie času výstavby veľmi aktuálna.
 
Veľa firiem už túto technológiu vlastní, niektorí ju už aj zvládajú a využívajú niektorí sa s ňou trápia a niektorí sa chystajú na jej nasadenie.
 
Zavádzanie BIM technológie a jeho využívanie pri projektovaní jednotlivých zákaziek si vyžaduje zaviesť určité zmeny a nastaviť nové pravidlá podobne ako si pamätáme z prechodu z klasického  kreslenia na CAD technológie.
 
Úspešnému zavedeniu BIM vo firme pre jednotlivé projekty / aspoň tie počiatočné / napomáha dokument  BIM Execution Plan  taktiež označovaný skratkou BEP alebo aj BIM PxP.
 
BIM Execution Plan je komplexný dokument určený pre projektový tím ktorý ak je správne postavený pomôže ho usmerniť pri realizácii  správnym smerom odstraňuje konflikty a šetrí hodiny času.
 
BEP si zostavuje celý projektový team ktorý môže využiť asistenciu skúseného implementátora BIM technológií ako je CAD Studio.  Hlavným administrátorom BEP je BIM manažér projekčnej firmy.
 
Aký má byť BEP:
  • Jednoduchý – je to vlastne návod ktorý jasne definuje pravidlá a má napomáhať nie komplikovať a má zohľadňovať požiadavky všetkých zúčastnených strán
  • Dynamický – podlieha zmenám s postupom tvorby modelu
  • Každý z projekčného tímu ho môže po dohode modifikovať prostredníctvom BIM manažéra
 
Čo má obsahovať typický BEP:
 
- informácie o projekte a ciele projektu
- zoznam členov projekčného tímu, ich úlohy a zodpovednosti a kontakty
- zoznam použitých softvérových BIM nástrojov pre etapy projektu aj so záväzným definovaním ich   
   verzií
- spôsob výmeny dát v projekčnom tíme interne ako aj so subdodávateľmi
- postup pre tvorbu BIM modelu a spôsob jeho údržby / má zohľadňovať aj budúce možné využitie      
   modelu napr. pre FM /
- definíciu úrovne detailov pre profesie a jednotlivé stupne projektovej dokumentácie
- definíciu tvorby názvoslovia jednotlivých prvkov aj z hľadiska profesií ako aj Revit súborov
- spôsob vyhľadávania kolízií a spôsob ich odstraňovania
 
Môže ešte obsahovať:
 
- úroveň skúseností užívateľov s BIM nástrojmi a potreba typov školení pre jednotlivcov
- dátumy stretnutí projektového tímu
- formy výstupov definované pre časti modelu ako aj jednotlivé profesie
- technické prostriedky a požiadavky na upgrade
- Ostatné čo napomôže k usmerneniu tímu a dosiahnutiu cieľa
 
Zhrnuté výhody zavedenia BEP:
  • Jasná komunikácia
  • Jednoduchá spolupráca
  • Úspora času
  • Transparentné zdieľanie dát
  • Kvalitnejší výkon
 
Dokument BEP jasne nastaví štruktúru projektového tímu, zodpovednosti za jednotlivé oblasti, ciele, filozofiu tvorby knižničných prvkov  a úrovne ich detailov ako aj celého BIM modelu, formáty grafických výstupov a formáty výkazu a výmeru. Toto nasmerovanie projekčného tímu je veľmi dôležité pre úspešné zvládnutie celého projektu. Veľkú úlohu zohráva BEP pri definovaní firemných  štandardov a to hlavne z dôvodu že na Slovensku a v Českej republike nemáme zavedené žiadne BIM normy.
 
CAD Studio napomáha transferom svojich dlhodobých skúseností pri tvorbe BIM Execution Plan  a rozbehu pilotného projektu pre firmy ktoré začínajú s nasadením BIM technológie.

, Ladislav Molnár
Nový příspěvek
User avatar
Michal Kacerik - 14. 7. 2016 15:51:46
   
re: BEP
V návodov a postupov pre spolupráci a koordináciu BIM sa vyskytujú rozdiely, pri konkrétnom projekte sa pravidelne ukáže nová a nová požiadavka, ktorá projekčný proces komplikuje a zdržuje. Napríklad:
- kto prenáša zmeny po vyriešení kolízií do jednotlivých vzájomne prepojených modelov Architektonicko/stavebny - Statický - MEP. Ak satatik zväčší rozmery npr. stĺpov a profesia vzduchotechniky posunie VZT rozvody a profesia ZTI rozvody vody , ale architeke/stavbár neposunie priečku, lebo sa "len" zväčšil stĺp a tak sa tá istá kolízia rieši opakovane s rôznym výsledkom.

-v rámci samotného MEP ZTI-VZT-UK-EL vstupujú rodiny, ktorá majú občas rovnako definované názvy parametre, ale kto to má koordinovať a kontrolovať? Alebo existuje podrobnejší, detailnejší návod čo pred začatím projektu dohodnúť, nastaviť a ako určiť povinosti a nároky? Keď ktokoľvek s proječného týmu rieši a 3x týždenne kolízie, neprojektuje t.j. nemá výsledky, rieši Revit, ale to je nepredajné, zákaznik chce projekt.