Aktuality >> Aktuální informace o vývoji formátu IFC

Aktuální informace o vývoji formátu IFC

Postup standardizace otevřeného BIM formátu IFC

AktualityAktuální informace o vývoji IFC

IFC 4.3.x

IFC 4.3 odkazuje na nejnovější verzi standardu Industry Foundation Classes - IFC 4. FC 4.3 rozšiřuje možnosti formátu IFC tak, aby vyhovoval potřebám projektů infrastruktury, jako jsou silnice, železnice, mosty, přístavy, vnitrozemské vodní cesty a související objekty. Jeho cílem je digitalizovat a umožnit výměnu informací týkajících se infrastruktury v otevřených formátech, usnadňovat interoperabilitu a spolupráci mezi zúčastněnými stranami při návrhu, výstavbě a správě objektů infrastruktury.
 
IFC 4.3 formálně vstoupil do další fáze procesu ISO na cestě ke globální akreditaci. Tato fáze zahrnovala hlasování o návrhu mezinárodní normy, které proběhlo v květnu. Norma byla schválena v poměru hlasů 22:1. Během tohoto hlasování měli recenzenti možnost vyjádřit své názory a navrhnout případné zlepšení technického i redakčního charakteru normy. Bylo vzneseno několik připomínek, které poskytují cennou zpětnou vazbu od odborné komunity a pomáhají posílit normu a přispět tak celému odvětví.

Před zveřejněním Konečného návrhu mezinárodní normy (Final Draft International Standard – FDIS) dojde k zapracování a vypořádání se s připomínkami. Tento proces je i nadále řízen organizací ISO a očekává se, že hlasování o FDIS bude dokončeno ještě letos, což umožní zveřejnění do začátku roku 2024.

Z celkového počtu vznesených připomínek se pouze 11 týká schématu. Pracovní skupina buildingSMART již provedla první přezkoumání všech připomínek a schválila 8 z 11 navrhovaných úprav schématu. Pro zbývající 3 připomínky byly navrženy možnosti, o kterých rozhodne fórum implementátorů ve spolupráci se zástupci organizace ISO.

IFC 4.4.x

Stejně jako IFC 4.3.x začleňuje entity infrastruktury do schématu IFC, verze IFC 4.4.x pokračuje v tomto směru a rozšiřuje IFC schéma v oblasti infrastruktury, především v oblasti tunelů.

Plánovaný časový harmonogram pro schválení navazujícího rozšíření IFC 4.4 organizací ISO bude záviset na dokončení IFC 4.3. V současné době je nejvyšší priorita věnována zveřejnění IFC 4.3. Teprve poté, co bude IFC 4.3 dokončen, bude věnována pozornost vývoji a návrhu IFC 4.4 schématu. IFC 4.4 bude muset projít kompletním procesem schvalování od buildingSMART International i procesem komplexní validace s dodavateli, než bude zveřejněn jako produkční standard bSI. Až bude tento proces dokončen, bude následovat schvalovací proces u ISO.

Cílem je, aby buildingSMART International do konce tohoto roku definoval a schválil rozsah IFC 4.4. Tento rozsah bude zahrnovat příspěvky týkající se tunelů a potenciálně i dalších oblastí. Je třeba zdůraznit, že IFC 4.4 nezruší žádné aspekty IFC 4.3, pouze rozšíří obsah a možnosti schématu, aby se usnadnila implementace pro dodavatele softwaru, kteří budou podporovat IFC 4.4.

IFC 5

IFC 5 se stal souhrnným označením pro navazující generaci standardů IFC. Pro IFC bude představovat významný skok vpřed, bude založena na odlišných základních technologiích a zároveň zůstane co nejblíže standartu IFC 4.x, což usnadní implementaci.

I když je vývoj IFC 5 teprve na začátku, nedávno vstoupil do nové fáze. Pracovní skupina buildingSMART pracuje na definování rozsahu normy a stanovení prioritních případů použití. Mezi hlavní priority pro IFC 5 zatím patří nové případy použití, jako je sdílení inkrementálních aktualizací a oddělení standardu od formátu souboru.
 
 

, Michal Konečný