Aktuality >> Aj chov prasiat môže byť BIM

Aj chov prasiat môže byť BIM

Alebo využitie BIM technológií v netradičnej oblasti

Aktuality

BIM technológia Revit zjednoduší a skráti ponukový a projekčný proces pre chovateľov ošípaných

Firma Farm Choice je spoločnosť poskytujúca riešenia v oblasti mechanizácie pre chovateľov ošípaných v celej Európe. V nitrianskych priestoroch má výskumné, vývojové a výrobné zariadenia a v Dánsku v meste Horsens má výstavné miestnosti kde taktiež predstavuje svoje výrobky klientom a partnerom.

Majitelia spoločnosti majú viac ako 30 rokov skúseností v odbore a prichádzajú na trh s novými nápadmi a novou konkurenčnou koncepciou. Jednoduchosť a trvanlivosť výrobkov sú cieľom koncepcie firmy čo platí pre produkty ktoré ponúka ako aj priamy dialóg medzi výrobcom a zákazníkom. To prináša najväčšiu pridanú hodnotu pre obe strany.

Aby mohla firma dosahovať uvedené cieľe prispôsobuje tomu svoje procesy a zavádza do konštrukcie a projekcie a ponukového procesu najnovšie technológie. V konštrukcii už dlhšiu dobu využíva konštrukčné 3D návrhové systémy. V minulom roku 2018 sa rozhodli posilniť aj projekčnú zložku a prejsť od štandatného 2D riešenia postaveného na AutoCADe na efektívnejší spôsob projektovania a vytvárania ponúk.

Po odbornej prezentácii BIM projekčného softvéru sa firma rozhodla o zavedení Revit do svojej projekcie. Okrem samotnej licenie Revit sa dohodli s dodávateľom, spoločnosťou CAD Studio, na dôkladnom zaškolení projektantov a pomoci pri rozbehnutí reálneho projektu a vytváraní knižníc.
Skúsený konzultant z CAD Studio pripravil osnovu školenia podľa potrieb firmy a zohľadnil aj skúsenosť projektantov s AutoCADom.

Školenie prebiehalo v dvoch  etapách, najskôr sa preberali základné funkcie, aby projektanti vedeli obecne s Revitom pracovať. Následne sa po určitom čase v pravidelných intervaloch realizovali ďalšie konzultácie (online či osobne), na ktorých sa preberali už konkrétne otázky a požiadavky projektantov, na ktoré narazili počas práce s Revitom.

Počas školení sa pracovalo na vytváraní knižnice, úprave šablony, parametrizácií modelu, a predovšetkým na prispôsobení a nastavení výkazov presne podľa požiadaviek – aby sa forma a obsah výstupov čo najviac zhodovala s tabulkami, ktoré sa museli pri AutoCADe vypĺňať manuálne. Aby sa dosiahli požadované výstupy, museli projektanti zvládnuť aj pokročilejšie nástroje Revitu, ako napr. vnorené (viacúrovňové) rodiny, alebo asociácia parametrov v rodinách Revitu, ktoré aj vďaka pomoci skúseného konzultanta nerobili žiadny problém.

Hodnotenie BIM implementácie

Konzultant bol na kurz výborne pripravený (tematická osnova kurzu, vhodnosť príkladov z produkčného odvetvia našej firmy). Vhodne a vysoko flexibilne riešil aj náročnejšie problémy pri tvorbe 3D modelov či importe resp. exporte v rôznych formátoch.

To, že sme začali projektovať v Revite, nám zvýšilo presnosť odhadu ceny zákazky pre zákazníka a zabezpečilo automaticky vytvárať  presné požiadavky na  objednávkový proces.

V rámci tvorby ponúk nám Revit prinesie až (odhadom) 3 násobné zrýchlenie v projekčnej sfére, hlavne pri tvorbe pôdorysov, rezov a pohľadov. Taktiež nám otvára nové možnosti kontroly množstva použitých súčiastok a materiálov priamo pri projekcii pomocou výkazov a teda aj vyhľadávanie jednotlivých produktov spätne z výkazov v modely. 3D pohľad nám prináša aj výhodu priamej konfrontácii pôdorysného zobrazenia s výškovými úrovňami.Po dopracovaní kompletnej knižnice našich chovateľských zariadení budeme schopní flexibilne vytvárať variantné ponuky a vizualizácie podľa požiadaviek zákazníkov v plnom rozsahu a v zmysle filozofie firmy v priamom dialógu so zákazníkom.

Viď referencia Farm Choice (PDF)

, Ladislav Molnár